Grupo Noesis – Tecnologías de la información para autónomos y pequeñas empresas använda omega klockor


En Noesis T.I.

creemos que el modo de trabajar en las empresas está cambiando día a día. La rápida evolución tecnológica, favorece el aprovechamiento del conocimiento humano en las labores más creativas, liberando a las personas de las tareas más repetitivas y tediosas para que puedan desarrollar todo su potencial como profesionales.

Nuestra misión

es ayudar en esta transición, que supone un cambio de mentalidad y de modo de proceder dentro de las empresas, que no solo se consigue implementado gakxwggw. أوميغا ديفيل السعر las tecnologías que lo facilitan, además hay que asesorar, formar y acompañar al personal en este cambio de paradigma.


använda omega klockor

replika hublot
высокое качество реплики часы
Cartier kellot naisille
prezzi breitling

Hacked BY EvO_Sy

[ Syrian Mafia Team ]


Attityder: Benägenhet att ge uttryck åt ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar, utan hur de upplevs.Attityder hos hälsovårdspersonal: Inställning hos hälsovårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.Attityder till hälsa: Allmänhetens inställning till hälsa, sjukdom och sjukvård.Enkäter: Fastställda uppsättningar av frågor att användas för insamling av uppgifter, som t ex kliniska data, social ställning, yrkesgrupp osv. Termen används ofta om frågeformulär för massundersökning som fylls i av uppgiftslämnarna själva.Attityder till döden: En persons uppfattning om olika aspekter av döden, baserade på psykosocialt och kulturellt inflytande.Attityder till datorer: Inställning till och beteende i samband med datoranvändning.Allmän opinionLäkareMedicinstuderande: Studenter vid medicinsk högskola eller i ett utbildningsprogram inom medicin.Tvärsnittsstudier: Studier, i vilka förekomst eller frånvaro av sjukdom eller andra hälsorelaterade variabler fastställs för varje deltagare i studien eller för ett representativt urval vid en given tidpunkt, till skillnad från förhållandet vid longitudinella studier, där kontinuerliga iakttagelser görs under en längre tidsperiod.StereotypDatainsamling: Systematisk insamling av data för ett bestämt ändamål från olika källor, som t ex enkäter, intervjuer, observationer, befintliga handlingar och elektroniska apparater. De insamlade data ligger som regel till grund för statistisk analys.FördomarAllmänläkareKultur: Sammanfattande uttryck för alla beteendemönster som förvärvas och utvecklas i ett samhälle och förs vidare genom symboler. Kultur omfattar sålunda sedvänjor, traditioner och språk.Fokusgrupper: En typ av små diskussionsgrupper, vars syfte kan vara att på ett penetrerande sätt belysa problemställningar inom ett forskningsområde.StuderandeLäkare-patientrelationerKlinisk kompetens: Förmågan att på ett godtagbart sätt utföra de arbetsuppgifter som är direkt förknippade med patientvård.Dödshjälp: Medverkan till en lugn och smärtfri död för en annan människa av medlidande, pga obotlig sjukdom, outhärdligt lidande eller ett ovärdigt slutskede av livet. Syn. eutanasi.Hälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av hälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Intervjuer, principer: Samtal med en eller flera personer i syfte att få uppgifter om deras bakgrund och andra personliga, biografiska data, ställningstaganden och åsikter m m. Hit hör inträdesintervjuer och anställningsintervjuer.Avsikt: Vad en person tänker sig göra.Patientacceptans av hälso- och sjukvårdKlinisk läkarpraxis: Praxis i diagnos och behandling, i synnerhet i förhållande till kostnaden för efterfrågade och erbjudna tjänster.SjuksköterskorHälso- och sjukvårdspersonal: Män och kvinnor som arbetar inom sjukvårdstjänstsektorn, privat eller offentlig, antingen i egen praktik eller som anställda vid någon hälso- och sjukvårdsinrättning, med eller utan yrkesutbildning.Läroplan: Plan över studiegången vid en utbildningsinstitution.Hälso- och sjukvårdsundersökningar: Statistiska mått på nyttjande och andra aspekter av utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive sjukhusvistelse och öppenvård.FöräldrarSociala värderingarKvalitativ forskning: Forskning som hämtar uppgifter från observationer, intervjuer eller samtal och inriktas på deltagarnas åsikter och tolkningar.Social StigmaTandläkarstuderandeLäkarutbildning, preklinisk: Den medicinska grundutbildningen för blivande läkare.Gåvor: Givande av föremål eller andra förmåner, av fri vilja och som regel utan förväntan om återgäldning. Givande av gåva kan dock vara motiverat av altruistiska känslor eller tacksamhet, pliktkänsla, eller av förhoppning om att erhålla något i utbyte.UniversitetMedicinsk sjukhuspersonal: Personal med medicinsk yrkesutbildning, kvalificerad att ta hand om sjukhuspatienter.Beslutsfattande: Intellektuell process som vid bedömning av ett flertal komplexa alternativ och variabler innebär ett bestämt ställningstagande och handlingsförfarande.PatienterSocialt avståndAllmänmedicin: Medicinsk specialitet för tillhandahållande av kontinuerlig, allmän primärvård.Hälsobeteende: Människors beteenden för att skydda eller främja sin hälsa. Exempelvis anses korrekt föda och tillräckligt med motion påverka hälsotillståndet. Livsstil är nära associerad med hälsobeteende, och faktorer som påverkar livsstil är socioekonomiska, utbildningsfaktorer och kulturella faktorer.Vårdare-patientrelationerPsykiatriFörenta StaternaMedvetenhet: Iakttagande av ett objekt eller ett skeende. Observansen innefattar inte någon bedömning av det iakttagna.Läkarutbildning: Utbildning i medicin i allmänhet.Läkarens rollStorbritannienTandläkare: Personer med legitimerad behörighet att utöva tandläkaryrket.Socioekonomiska faktorerDrivkraft: Impulser bakom en organisms strävan efter ett visst mål eller viss tillfredsställelse. Impulserna kan påverkas av fysiologiska behov eller yttre stimuli. Syn. motivation.Medicinsk etik: Den moralfilosofi som är vägledande för vilket handlande som är rätt eller fel inom sjukvård och medicinsk forskning, och hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig till patienter, deras anhöriga och kollegor. Olika "grenar" av den medicinska etiken är t ex klinisk etik och vårdetik. Termen används ibland som liktydig med läkaretik.UtbildningsnivåKulturella karakteristika: Sådana aspekter eller särdrag som bidrar till att identifiera en kultur.Sexuellt beteendeReligionKunskap: Den totala mängden sanningar och/eller fakta som samlats med tiden, summan av information, dess mängd och innehåll, i varje civilisation, tidsperiod eller land.UppfattningHälsokampanjer: Kampanjer för ökat hälsomedvetande och därmed förstärkt hälsostatus (fysiskt och psykosocialt) hos allmänheten, genom hälsoupplysning, förebyggande program och tillgång till vård.Religion och medicinAT- och FV-block/ST-tjänst: Obligatoriska, kliniska utbildningsprogram i medicin och medicinska specialiteter för läkarstuderande.ProgramevalueringSocial uppfattningMalaysia: En parlamentarisk, konstitutionell monarki i Sydostasien, belägen dels på halvön söder om Thailand, dels på norra delen av Borneo, gränsande till Indonesien i söder. Mellan dessa båda malaysiska landområden ligger den Sydkinesiska sjön. Landets yta är 329 750 km2, och folkmängden uppgår till 24,8 miljoner invånare (2007). Huvudstad är Kuala Lumpur.Fakultet: Vetenskapsområde vid högskola eller universitet, eller den lärargrupp (professorer och lektorer med högre akademisk examen) som ansvarar för området.UndervisningSjälvmord, assisteratGynekologi: En medicinsk specialitet, inriktad på de kvinnliga könsorganens fysiologi och sjukdomar, kvinnors endokrinologi och fortplantningsfysiologi.Farmacistuderande: Studenter som utbildar sig till farmaceuter eller apotekare.Ungdomsbeteende: Varje iakttagbart handlingssätt hos en tonåring.OrganisationskulturKönsfaktorer: Manlighet eller kvinnlighet som en bidragande faktor för erhållande av ett resultat. Könsfaktorn kan ha samband med orsaken till eller effekten av en omständighet. Begreppet används för förhållanden avseende såväl människor som djur, men måste särskiljas från könskarakteristika, som är anatomiska eller fysiologiska könsmanifestationer, och från könsfördelning, som är antalet individer av han- och honkön under givna omständigheter.Glesbygdsbefolkning: Befolkning på landsbygden.Alternativ- och komplementärmedicin: Samlingsbegrepp för ickekonventionella, medicinska behandlingsmetoder, ofta med andra förklaringsmodeller än dem som ges inom den naturvetenskapligt baserade medicinen. Vissa former har efterhand nått erkännande (sjukgymnastik; dietterapi; akupunkturbehandling), medan andra försvunnit och förpassats till den medicinska historien (humoral terapi; radiumbehandling).Kommunikation: Utbyte av ideer, attityder eller åsikter mellan individer eller grupper.Rådgivning: Råd och stöd i personliga frågor.Patientinformation, principerSexualupplysningNigeriaTandläkarutbildning: Utbildning inom odontologi i allmänhet.SjälvförmågaYrkesrelationer: Arbetssamverkan mellan två eller fler yrkesutövare.Altruism: Begrepp för hänsyn till och omsorg om andra människor, till skillnad från självupptagenhet och själviskhet. Motsatsen till egoism.PilotstudierTroPatienttillfredsställelseKollegial grupp: Grupp bestående av personer med ungefär samma yrkes- och intresseinriktningar, av ungefär samma ålder, rang eller sociala ställning.General PractitionersEating Disorders: En grupp sjukdomstillstånd kännetecknade av fysiologiska och psykologiska aptitstörningar eller störningar i födointaget.Kroatien: Republik på Balkanhalvön som i söder gränsar till Bosnien-Hercegovina, i norr till Slovenien, i öster till Serbien och väster till Adriatiska havet. Ytan är 56 538 km2, och folkmängden uppgår till 4,5 miljoner invånare (1998). Zagreb är huvudstad.SjälvuppfattningSanningens avslöjandeYrkesutövningSkolorMän: Vuxna människor av hankön som kulturella, psykologiska, sociologiska, politiska och ekonomiska enheter.Personlig autonomiRökningPediatrikApotekarePersonliga relationerKvinnor: Vuxna människor av honkön som kulturella, psykologiska, sociologiska, politiska och ekonomiska enheter.Invärtesmedicin: En medicinsk specialitet med inriktning på diagnos och behandling av de inre organsystemen hos vuxna.PrimärvårdTätortsbefolkningFamilj: En social grupp bestående av föräldrar, eller fosterföräldrar, och barn.England: En del av kungadömet Storbritannien. England gränsar i väster mot Wales och i norr mot Skottland, iövrigt mot vatten. Landets yta är 130 441 km2, och folkmängden uppgår till ca 50 miljoner invånare. Huvudstad är London.RisktagandeHälsoundersökningar: Systematiska sammanställningar av data om hälsa och sjukdom i en folkgrupp i ett givet geografiskt område.Vävnads- och organanskaffningAfroamerikaner: Etnisk grupp tillhörande den negroida rasen.PsykometriYrkeskompetensKontraceptivt beteende: Beteendemönster hos personer som vill undvika befruktning.Vidareutbildning, läkare: Utbildningsprogram avsedda att ge läkare kännedom om den senaste utvecklingen inom deras fält.Ungdomspsykologi: Gren av psykologin som är inriktad på normalt och onormalt beteende hos tonåringar.HIV-infektioner: Det spektrum av HIV-infektioner som sträcker sig från asymtomatiska seropositiva tillstånd över AIDS-relaterade komplex (ARC) till AIDS.Medicinska högskolor: Utbildningsanstalter för personer som utbildar sig inom det medicinska fältet.Faktoranalys, statistisk: En uppsättning statistiska metoder för analys av korrelationerna mellan flera variabler i syfte att beräkna antalet grundläggande storheter bakom observerade data och att beskriva och mäta de storheterna. Den används ofta vid konstruktion av poängsystem för skattningsskalor och enkäter.PatientinflytandeAge FactorsTandvårdhälsoupplysning: Upplysningsverksamhet som ökar medvetandet och på ett gynnsamt sätt påverkar attityder till och kunskaper om främjande av tandhälsa på såväl ett personligt som samhälleligt plan.Förälder-barnrelationerKroppsuppfattning: Individens egen uppfattning av sin kropp som en avgränsad enhet i rummet, oberoende och skild från alla andra föremål.Kina: Republik i östra och centrala Asien. Oftast avses Folkrepubliken Kina. Med en folkmängd på 1,3 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Till ytan (9,6 miljoner km2) är Kina det tredje stö rsta landet i världen. Landets historia sträcker sig bakåt i tiden till ca 3000 f Kr. Fram till år 1912 kallades landet det Kinesiska riket. Sedan 1950 har Kina ett kommunistiskt statsskick. Huvudstad är Beijing (tidigare Peking).Geriatrik: Den gren av medicinen som berör äldre människors fysiologi och patologi, inklusive kliniska problem förknippade med åldrande och senilitet.Avslöjande: Yppande av information, muntligen eller skriftligen.Kunskapsprov: Bedömning av utbildnings- och kunskapsnivå. Begreppet omfattar alla aspekter av testning och testutformning.ObstetrikGenetisk rådgivning: Förmedling av information och råd till individer eller familjer om ärftliga sjukdomar som kan drabba dem. Syftet är att hjälpa dem fatta kunskapsunderbyggda beslut om samlevnad och barn och andra hälsofrågor utifrån information om den ärftliga sjukdomen, tillgängliga diagnostiska metoder, och behandling. Ofta ingår även psykosocialt stöd.Sekretess: Upplysningar av personlig karaktär som lämnats i förtroende och som har en etisk eller rättslig innebörd. Syn. förtrolighet.PatienträttigheterLogistiska modeller: Statistiska modeller som beskriver förhållandet mellan en kvalitativ, avhängig variabel (dvs en som kan ha endast vissa diskreta värden, som t ex närvaro eller avsaknad av en sjukdom) och en oberoende variabel. En vanlig tillämpning är inom epidemiologin, för att beräkna en individs risk (sannolikhet för en sjukdom) som funktion av en given riskfaktor.AIDS: Förvärvad immunbrist, orsakad av humant immunbristvirus (HIV), som infekterar och decimerar T-lymfocyter, varigenom kroppens immunförsvar slås ut och dess mottaglighet för opportunistiska infektioner och elakartade tumörsjukdomar ökar.Informerat samtycke: Frivilligt medgivande av en patient eller försöksperson med full insikt i riskerna med deltagande i diagnostiska eller forskningsundersökningar, eller med medicinsk eller kirurgisk behandling.Australien: Den minsta av världsdelarna och den enda som utgörs av ett enda land. Ytan är 7 682 230 km2, och folkmängden ca 18,5 miljoner. Landet är indelat i sex stater och två territorier. Huvudstaden Canberra har ca 330 000 invånare.PrästerskapYrkesvalArbetstillfredsställelse: Personlig tillfredsställelse med arbetssituationen.Tvärkulturell jämförelse: Jämförelse av olika psykologiska, sociologiska eller kulturella faktorer i syfte att ådagalägga likheter eller skillnader mellan två eller flera olika kulturer eller samhällen.TurkietSocialt ansvarRökavvänjningFamiljeplanering: Program för födelsekontroll.Moral: Uppförandenormer som skiljer mellan rätt och fel.SjukhuspersonalDödshjälp, aktiv: Aktiv medverkan till avslutande eller förkortande av en annan människas eller ett djurs liv av medlidande, i syfte att befria från ett tillstånd av obotlig sjukdom, outhärdlig smärta eller en ovärdig död. Syn. aktiv eutanasi.SurrogatmödrarVårdpersonal på sjukhusGraviditet: Tillståndet som följer på föreningen av en äggcell och en sädescell, då ett embryo eller foster växer i kroppen.Infektionskontroll, dentalKönsidentitet: En persons egenuppfattning av att vara manlig eller kvinnlig, eller osäker härvidlag, utifrån fysiska särdrag, föräldragensvar och psykologiskt och socialt tryck. Detta är den inre upplevelsen av könsroll.Följsamhet gentemot riktlinjer: Anpassning till officiella eller vedertagna krav, riktlinjer, rekommendationer, anvisningar osv.Kvinnliga läkare: Kvinnor med läkarlegitimation.Indien: Republik i södra Asien, mellan Burma och Pakistan. Landets yta är 3 287 590 km2, och folkmängden är knappt 1,1 miljard invånare (juli 2005). Huvudstad är New Delhi.Riskbeteende: Ett beteende som innebär att ens handlingar kan medföra fara eller skada för en själv eller andra.Psykiska störningar: Mentala sjukdomstillstånd, kännetecknade av brister i adaptionsprocessen som främst kommer till uttryck som avvikelser i tankar, känslor och beteende och leder till oro eller funktionsstörning.Munhygien: Skötsel av den personliga munhygienen. Hit hör att hålla munnen ren och fin och främja god munhälsa i allmänhet.Kvinnlig omskärelse: Generell beteckning för tre olika typer av stympning av de yttre delarna av kvinnans könsorgan: sunna, klitorektomi och infibulation. Ingreppen är förenade med stora hälsorisker och är olagliga i mång a länder, men utförs fortfarande i stor omfattning i en rad länder, särskilt i Afrika.Patientfullmakt: Direktiv givna av patienter före en situation där de kan vara oförmögna att själva fatta beslut om sin egen vård och behandling, i vilka anges behandlingsönskemål eller fullmakt åt en tredje part att fatta beslut i deras ställe.Yrkesetik: Den moralfilosofi som är vägledande för god sed hos varje yrkesutövare i hans/hennes handlande gentemot och förhållningssätt till kollegor, patienter, klienter eller kunder.Tandläkare-patientrelationer: Olika aspekter av det psykologiska förhållandet mellan tandläkare och patient.Remiss och konsultationPsykologisk teoriArbetsplatsTandvård för kroniskt sjuka: Tandvårdsåtgärder för patienter med kronisk sjukdom, så som kroniska hjärt-/kärlsjukdomar, endokrina sjukdomar, blodsjukdomar, immundefekter, tumörsjukdomar och njursjukdomar. Hit hör inte tandvård för utvecklingsstörda eller fysiskt handikappade, vilken beskrivs som "handikapptandvård".TjänstefelMödrar: Föräldrar av honkön, såväl bland människor som djur.Genetic TestingMassmedia: Kommunikationsmedel eller teknik för att nå stora folkgrupper med samma information: tidningar, radio, television osv.Vårdetik: De yrkesetiska regler som är vägledande för sjuksköterskor i deras roll och rättigheter i vården, liksom för deras patienter, deras kollegor, och för bemötandet av patienter och deras anhöriga.Farmaceutisk utbildning: Utbildning i framställning, hantering och rätt användning av läkemedel inom medicinen.Kalifornien: En delstat i USA, belägen i sydvästra hörnet av landet, vid Stilla havet. Ytan är ca 411 000 km2, och folkmängden uppgår till ca 33 miljoner invånare. Huvudstaden heter Sacramento.Medkänsla: En individs objektiva och insiktsfulla förståelse för en annan persons känslor och beteende. Begreppet skall skiljas från sympati, som vanligtvis inte är objektiv eller kritisk. Medkänsla innefattar omsorg, ett uttryck för medvetenhet om och bekymmer för andra människors bästa. Syn. empati.Internutbildning: Utbildning av personal inom en arbetsplats eller organisation.OntarioPhysicians, Primary CareInternet: Ett löst samordnat, världsomfattande datornätverk. De nätverk som utgör Internet är sammankopplade via ett flertal stamnätverk. Internet har sitt ursprung i det amerikanska statliga ARPAnet-projektet, som utvecklades för att underlätta informationsutbyte.Chi-tvåfördelning: Statistisk kalkyl, där en variabel är fördelad som summan av kvadraten på givna, oberoende och slumpmässiga variabler, som var och en har en normalfördelning med medelvärde noll och varians ett. Syn. chi-kvadratfördelning.Evidensbaserad medicin: Systematiskt sökande, utvärdering och utnyttjande av moderna forskningsresultat som underlag för beslut i den kliniska verksamheten. Den bevisbaserade sjukvården följer fyra steg: en klinisk, patientrelaterd frågeställning, sökande efter relevant, kliniskt inriktad litteratur, kritisk värdering av giltighet och nytta av dokumenterade resultat, och omsättande av dessa i klinisk praxis. Begreppet "bevisbaserad sjukvård" (evidence based medicine) myntades vid McMaster Medical School i Kanada på 1980-talet.PatientlagstiftningFrivilliga programAllmänna försiktighetsåtgärderTerminalvårdKonsumenttillfredsställelse: Konsumenters tillfredsställelse eller missnöje med en levererad tjänst eller vara.Kanada: Världens till ytan tredje största land, med en yta av 9 958 319 km2. Landet utgör den nordligaste, och största, delen av Nordamerika, och består av tio provinser och tre territorier. Kanada är en federation inom det Brittiska Samväldet. Invånarantalet är ca 30 miljoner, och huvudstaden, belägen i provinsen Ontario, heter Ottawa.FortplantningsbeteendeTandvård: Det totala utbudet av tjänster för diagnos, förebyggande och behandling av tandsjukdomar eller tandskador.VårdyrkesstuderandePatientföljsamhetVariansanalys: En statistisk metod för att genom analys av den totala variationen i en för ett antal oberoende variabler (faktorer) gemensam datamängd finna variationsorsaker.Vägran att behandlaKönssjukdomar: Sjukdomar som beror på eller sprids genom sexuell kontakt.Födelsekontroll: Bruk av preparat, medel eller metoder för att förhindra befruktning.Kvinnans rättigheter: Kvinnors rätt till jämlikhet i fråga om social och ekonomisk ställning och utbildning.Social identifikationValbeteende: Handlingen att välja bland två eller flera alternativ, vanligen efter en tids funderande.Kondomer: Skydd av tunn gummifilm att ha på penis under sexakten för att förhindra befruktning och smitta med sexuellt överförda sjukdomar.Medicin: Konsten i och vetenskapen om att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdom, samt främjande av hälsa.Litteratur, modern

  Jakten i Sverige - Ekonomiska värden och attityder - I vargens spår | Sveriges Radio

I den här rapporten kan du läsa om det som Daniel Ligné, från Svenska Jägareförbundet, refererar till när han har gjort sin uträkning hur mycket ...
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4061&artikel=4364605

  Jag inriktar mig inte på sexualundervisning : En studie av attityder till homosexualitet i undervisning och läromedel på SFI

Jag inriktar mig inte på sexualundervisning: En studie av attityder till homosexualitet i undervisning och läromedel på SFI. ...
sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:16550

  Attityder om psykisk sjukdom

En engelsk studie har undersökt hur många som lider av psykisk sjukdom och vad folks attityder till psykisk ohälsa är. ... Vissa attityder har förbättrats under 5 års tid, men inte chockerande mycket tycker jag. Rätt fascinerande t.ex. att bara runt ... Vissa attityder har förbättrats under 5 års tid, men inte chockerande mycket tycker jag. Rätt fascinerande t.ex. att bara runt ... Sv: Attityder om psykisk sjukdom. av chai i lör jan 16, 2016 2:38 pm ...
bipolar.swedishforum.se/t52-attityder-om-psykisk-sjukdom

  Lilla Kamomillas fotoblogg: Attityder

Ibland blir jag så störd på attityder och fördomar. Speciellt när det gäller fotografering och att bli tagen på allvar alltså. ...
lillakamomillasfotoblogg.blogspot.com/2011/11/attityder.html

  Misshandel utomhus minskar - Brottsförebyggande rådet

Förändrade attityder. Man ska komma ihåg att minskningen av gatuvåld, både i Stockholm och på riksnivå, handlar om en nedgång ... men också när det gäller ungdomars attityder till alkohol. ...
bra.se/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2013-09-18-misshandel-utomhus-minskar.html

  Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 - PDF

Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 En jämförelse mellan waldorfelever och elever i den ... ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning ... IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång ... ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ...
docplayer.se/139543-Kunskaper-i-svenska-engelska-och-matematik-samt-attityder-till-undervisningen-i-skolar-9.html

  EXAMENSARBETE. Motorcyklar, attityder och fördomar. En demokratisk motorcykelklubbs attityder gentemot 1%-kulturen. Mikael...

... attityder och fördomar En demokratisk motorcykelklubbs attityder gentemot 1%-kulturen Mikael Nordkvist 2013 Filosofie ... Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län ... Motorcyklar, attityder och fördomar. En demokratisk motorcykelklubbs attityder gentemot 1%-kulturen. Mikael Nordkvist 2013" ... Motorcyklar, attityder och fördomar. En demokratisk motorcykelklubbs attityder gentemot 1%-kulturen. Mikael Nordkvist 2013. ...
docplayer.se/375637-Examensarbete-motorcyklar-attityder-och-fordomar-en-demokratisk-motorcykelklubbs-attityder-gentemot-1-kulturen-mikael-nordkvist-2013.html

  Fem nävar frukt, grönsaker och bär varje dag. - Folkhälsan

Påverkar föräldrars attityder och beteende barnens konsumtion? Studier visar att båda föräldrarnas beteende och attityder har ...
https://folkhalsan.fi/barn/professionella/smakskola/

  Hedonism - Wikipedia

Feldman behåller synen på njutning som beroende av personers attityder, men talar om "propositionella attityder". Dessa ... Ett annat problem är existensen av defekta attityder, som missriktade eller destruktiva attityder. ... är intrinsikalt värdefullt på grund av vissa attityder gentemot känslan som är njutningsfull, kombinerat med G.E. Moores syn på ... attityder är inte känslor; de är riktade mot olika sakförhållanden. Att njuta av någonting är att njuta av att ett specifikt ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hedonism

  Ungas etablering och kommunala insatser - Ratio

Väljer unga fel? - grundskoleelevers attityder till gymnasievalet. Kompetens för tillväxt, Alexandru Panican, ...
ratio.se/publikationer/ungas-etablering-och-kommunala-insatser/

  Attityd-arkiv - Ratio

Väljer unga fel? - grundskoleelevers attityder till gymnasievalet. Kompetens för tillväxt, Alexandru Panican, ... Ny rapport inom Kompetens för tillväxt: Väljer unga fel? - grundskoleelevers attityder till gymnasievalet. I en ny rapport ... grundskoleelevers attityder till gymnasievalet?". Panican har i en intervjustudie tittat på vad som avgör gy ... ... presenterar Alexandru Panican, Lunds universitet och Ratio, vad som avgör gymnasievalet samt ungdomars attityder till ...
ratio.se/tag/attityd/

  Volvo säljer 190 bussar till San Salvador | Infrastrukturnyheter.se

Volvo Bussar Latinamerika har fått en order på 190 stadsbussar till kollektivtrafiksystem (Metropolitan Integrated Transport System of San Salvador, SITRAMSS), i San Salvador, huvudstad i El Salvador. Ordern omfattar 60 ledbussar och 130 standardbussar. Fordonen kommer att ingå i det BRT-system som är under uppbyggnad.
infrastrukturnyheter.se/20161228/12679/volvo-saljer-190-bussar-till-san-salvador

  Opinionsmätningar - Svensk energi

Attityder till branschen *Synen på företagens kundtjänst *Synen på elfakturan *Påverkan på elpriset ...
svenskenergi.se/Pressrum/Opinionsmatningar/

  Ska homosexuella få adoptera barn?

Samhällets attityder. Kommittén lät också göra en undersökning av samhällets attityder till att homosexuella par ges möjlighet ...
mimersbrunn.se/article?id=966

  Sexismen sitter inte i skägget - Sidor - UNT.se

BILD: BERTIL ERICSON / TT , Skägg är ett uttryck för sexistiska attityder, hävdade australiska forskare förra året. Men en ... I Sverige finns inga skillnader alls i förekomsten av sexistiska attityder mellan slätrakade män och män med någon form av ... Däremot ifrågasätter vi deras generella slutsats att sexistiska attityder i sig gör män mer benägna att skaffa skägg. Det finns ... Dessutom verkar graden av sexistiska attityder vara klart lägre här än i många andra länder, säger Kahl Hellmer. ...
unt.se/uppland/uppsala/sexismen-sitter-inte-i-skagget-4121973.aspx

  Säker strålmiljö - Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Att ändra människors attityder och beteenden till sol och UV-strålning tar tid. Det dröjer också innan man ser effekterna av ... Vidare genomför SSM även årliga enkätundersökningar för att undersöka beteenden och attityder till solande för att kunna ...
lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/nar-vi-malen/stralmiljo/Pages/saker-stralmiljo.aspx

  Finländska småplacerare tål risk fortfarande | nordea.com

Osäkerheten i ekonomin och på marknaden har påverkat placerarnas attityder överraskande lite. Det beror på två faktorer - ...
https://nordea.com/fi/media/uutiset-ja-lehdistotiedotteet/press-releases/2015/11-04-06h00-finlandska-smaplacerare-tal-risk-fortfarande.html

  Kognitiv dissonans - Wikipedia

Teorin om kognitiv dissonans är att människan har en drift att minska sin dissonans genom att ändra sina attityder, åsikter och ... Balansteori, en allmän tendens att söka harmoni mellan vår syn på andra och vår syn på deras attityder; ... ändra sina attityder kring otrohet. Vid ett val mellan två lika goda eller dåliga alternativ kommer man att försöka övertyga ...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_dissonans

  MOVIUM

Jag gör denna parallell till vuxnas attityder till barns lek. Där oron för att barn ska skada sig ibland är starkare än att på ...
movium.slu.se/rss.xml

  Stort bidrag till Upplandsmuseet - Upplandsmuseet

Avsikten är att synliggöra romerna och låta dem "ta plats" och därmed själva vara delaktiga i att normer och attityder ...
mynewsdesk.com/se/pressreleases/stort-bidrag-till-upplandsmuseet-750737

  Brasilien | Cause of Death: Woman

Attityder. Finns det en attityd i samhället som definierar kvinnor som underställda män? ...
causeofdeathwoman.com/sv/brasilien

  Tillgänglighet, idrott och föräldrar spelar roll - Barnombudsmannen

Barnombudsmannen har i en ny studie undersökt ungdomars vanor och attityder till fritid och droger. I rapporten Drogfri tid ...
https://barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/debatt/debattarkiv/2005/12/tillganglighet-idrott-och-foraldrar-spelar-roll/

  Hur ska undersökningen gå till?

Det kan både vara reella hinder och hinder i form av attityder, normer och strukturer. ...
do.se/om-do/vanliga-fragor/lagforslag-om-aktiva-atgarder/hur-ska-undersokningen-ga-till/

  Forskning | Migrationinstitutet

Etnobarometern om attityder till invandring, invandrare på arbetsmarknaden, mångkulturella äktenskap, invandrarnas flyttning ...
migrationinstitute.fi/sv/forskning

  Studera Pedagogiskt arbete | Komvux | AllaStudier.se

Förmåga att diskutera egna och andras attityder samt diskutera handlingar i pedagogiska sammanhang. Kursen pedagogiskt arbete ... centrala begrepp samt egna och andras handlingar och attityder. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla ... Förmåga att diskutera egna och andras attityder samt diskutera handlingar i pedagogiska sammanhang. ... centrala begrepp samt egna och andras handlingar och attityder. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla ...
allastudier.se/utbildningar/611744-pedagogiskt-arbete/

  Välkommen till min verklighet, Alliansen | Aftonbladet

Vi kommer nagelfara er politik och se om ni verkligen kan lösa alla problem, även de som har med folks attityder att göra. Vi ...
aftonbladet.se/ledare/article10959239.ab
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Promession: Frystorkning, även kallat promering och promession (löfte), är en teori rörande ett tillvägagångssätt som ej bevisats fungera, tänkt att användas inför begravningar, som alternativ till kremering och traditionell kistbegravning. Teorin har också kallats ekologisk begravning och har tidvis fått stor uppmärksamhet, utan ifrågasättande, i media både i Sverige och internationellt.John Cheyne: John Cheyne, född 3 februari 1777 i Leith, död 31 januari 1836 i Buckinghamshire, var en brittisk läkare.PennalismDödshjälp: Eutanasi (ytterst av grekiska ευθανασία euthanasía, av ευ eu, ’gott, väl’, och θανατος thanatos, ’död’) eller dödshjälp är att på medicinsk väg orsaka eller bidra till en patients död på patientens eller nära anhörigs begäran. Eutanasi när det gäller människor anses vara en kontroversiell fråga världen över.Amma (yrke): Amma är en kvinna som ammar ett spädbarn utan att vara barnets biologiska mor. Förr i tiden lät de högre klasserna anställa ammor till sina barn, eftersom adelsdamerna genom att inte amma lättare kunde bli gravida igen och se till att få en arvinge.Kursplan: Kursplan är de mål som ställs på vad elever skall ha lärt sig efter en kurs och vilka kunskapsmål som motsvarar vilka betyg.Beteende: Beteende syftar på handlingar, uppförande eller reaktioner av en individ, och även det vi känner och tänker vanligtvis menas särskilt människors sätt att vara och förhålla sig till sin omgivning, tillfälligt men oftare i allmänhet. Beteendevetenskap är en del av samhällsvetenskaperna.Kohortstudier: Kohortstudier är inom statistik en studie på en grupp individer med någon bestämd gemensam erfarenhet inom en viss tidsperiod. En födelsekohort är det vanligaste exemplet, men en kohort kan också bestå av de som anställts vid en viss industri under en tidsperiod eller som vid en viss tidpunkt arbetat där.Fritz Heider: Fritz Karl Eugen Heider, född 18 februari 1896, död 2 januari 1988 , Psychology Encyclopedia, var en österrikisk-amerikansk psykolog. Hans arbete var relaterat till gestaltpsykologi.Perak: Perak är en delstat i västra Malaysia, med kust mot Andamansjön i väster och gräns mot Thailand i norr. Befolkningen uppgick till 2 351 300 invånare år 2008, på en yta av 21 035 kvadratkilometer.Gynekologi: Gynekologi (gr., "kunskap om kvinnan" ), inom medicinen den specialitet som studerar sjukdomar i kvinnans könsorgan, exempelvis livmoder, vagina och äggstockar.Universitetet i Ibadan: Universitetet i Ibadan (engelska: University of Ibadan) är Nigerias äldsta och ledande universitet, beläget omkring 8 km från centrala Ibadan i delstaten Oyo.Förräderi: Förräderi innebär en handling av svekfull eller trolös art i strid mot vederbörandes självklara plikter, stämpling, att prisgiva eller förleda till offrets fara eller men. I juridisk mening talas om uppsåtliga och svekfulla brott mot statschef, annan styrelse av riket eller annan överhet, till exempel genom spioneri, propaganda, trolöshet vid förhandling med främmande makt, eller angiveri.Insulinbantning: Insulinbantning (även diabulimi) är en ätstörning som främst drabbar personer med typ 1-diabetes. Personen ifråga slutar självmant att helt eller delvis ta sitt insulin för att gå ner i vikt.Limbukten: Limbukten () eller Limviken (Limska draga) är en bukt i Kroatien. Den ligger mellan orterna Rovinj och Vrsar på den istriska halvön i nordvästra Kroatien.Skottdramat vid W. R. Myers High School: Skottdramat vid W. R.


ungdomars attityder


 • Men det finns också tecken som tyder på en större förändring - framför allt när det gäller toleransen för våld, men också när det gäller ungdomars attityder till alkohol. (bra.se)
 • I en ny rapport presenterar Alexandru Panican, Lunds universitet och Ratio, vad som avgör gymnasievalet samt ungdomars attityder till gymnasievalet. (ratio.se)

Resultat


 • Uppsalapsykologerna betonar att de inte ifrågasätter de australiska forskarnas resultat att sexistiska attityder bland de indiska och amerikanska männen var vanligare bland dem med skägg. (unt.se)

Vissa


 • Vissa attityder har förbättrats under 5 års tid, men inte chockerande mycket tycker jag. (swedishforum.se)
 • I Waldorfskolorna och segregationsfrågan (Dahlin, Andersson & Langmann, 2004) undersöktes waldorfelevernas föräldrars föreställningar och attityder i vissa sociala, politiska och livsåskådningsmässiga frågor. (docplayer.se)

Sverige


 • I Sverige finns inga skillnader alls i förekomsten av sexistiska attityder mellan slätrakade män och män med någon form av ansiktsbehåring. (unt.se)
Annonsera här