Zala 1919 001-025sz január.pdf - nagyKAR omega klockor för män

A legtöbb, ami tudható Nagykanizsa kistérségéről

Zala

zala.nagykar.hu Működteti a Halis István Városi Könyvtár 

Zala 1919 001-025sz január.pdf

* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

  Letöltés Előnézet Méret: 86.95 MB Keltezés: 2013-03-01 15:39:59     Fajta: application/pdf Láthatóság: Nyilvános Nyilvános Letöltések száma: 302 Megtekintések száma: 2350 Leírás: Rövid leírás | Teljes leírás (821.46 KB)

Zala 1919. 001-025. szám január

Hiányzik: 022. szám

Zala - Politikai napilap
46. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


XL«I> évfolyam
I seyfcanizsa. 18l9a Januái* I !5»í?r{]a
t?U> fizetési éruli:
ketylM* káafcot saáSlít*«,
üfáiOfiJ — UAÍLIAÍ^AAMII
" a[T ■ ■ ■■ ■ avmnnvMWf
íiitvtBiifeliittlM naoykaniísa
r»M NyágiriaváHaiat IFŐ-ut 6. sz.*
N«UfCdé.vft Egy Mra .
*egjei«nik hétfő kiVö'.ílt-««! mindennap kora reggel
Egyes uám ára 3D t.
1« LkMMialall rstífon
faSXEfKisSff
WrdtiiMtJ, tiyni-iem és mait» kMltmfnplict d!|u<bil< -szeriat ^tsasaaz {el * kiadóbivaia!.
Nyomda) Melon It7
Kommunista zavargások Budapesten
ffc JSITe F*t<n#ty öi,nEgyt't- Tár-ttjait —A hadügyminia*»er az fttlöhuti eseményekv-dolgában elrendelte a hadbírósági vizsgáLiüL, me^u landó hógy kinek a pna/v-•ss*r* törtüntek a iövéaelr. A konnlpy diint'áb mihi5zierístjí*csra Ojt össze az egyes Tv/ivtd la^anyAbnn iíVrtépt zavargás me$be*z,élésére. Károlyi HrThlsa'ei^lngjfofifcszawi^tárgyalt F—-' ítrtrcb hadttffvrmntmtrrrel él Nagy Wée DcV {»gyminisztérrél. Értesülésünk sierii t a kormány szilardan et mii' tőkéivé, hogy a ma megnyilvánult terrornak nem enged. nem tameg el a kat^élAlf II'ttW jBfr/Ha^y ag re-máara megbuktaaea tuthí n«m t«ts»4 iigditgyminisatert.________
boákat ésölwt a «taianomnak it. aTFSIT ,w',3it S^rtomu-ikla utifa Sf ti) h.)dag)<nr i-z-•T dfen h, aki s-terinte eite^ »rred l-n*r lé¥> afflBBflWf «»W ^
1 történ», hogy a kaszárnya egyik Éfetffifebdí •»• *t adlak le, amelyet tobfr ¡jjtebáfyps *«riiiz rüiMísL fir •nmmrqri átló -"i! Ií^i . íbu;er-
í aü katt,r,i jjjoo fíit'simpc.mx Íéít dí'rtT, Kun Hik rtkstihil ieszaiiuU az cnTriv-rvuii cs »eit ¿í részeitől öjüttfé"« auten eltávozottAz udva tsiV jitU '«amnak IjffütianiuK ennak as ^pdiU«
** -¿m^rtftrg. -liTinin s Ir ■ Mi T
de Cük egy haünigyot találtak oil Ezt feff g . ■ jif, íclgfyverezték és leHurcoffcik az udvara.
azonban Pogány kormjr.y bizton rer.dele!,*ie K..H« »jabaUun A ewk kfítfhvj
tameyegrtt akadtk ko keU mondatni a hadd«
Fratreta cnn.patok BnrtnpeatrK—
Budapest, dec. cl. Mi tggK'l k»iüKwIUI -í-UO főnyi francia csapat át kazalt Bud^^Jtlxv amelyei Rákoa palotán t»*m*nH»fc .rl
Budapest, dec. 31. DVutái u-,jt-b »«0 toiy< tmneta csapat érkezett umtapéatrc.
Iltjíaröfszág sorsáról kiflin bi~ lágyai a ratósíerpüH
Koppenhága, dec. II. A Bar-Angak* Tidende londoni f«rlenlé«e 8?erinf"' WHSOfi a magyar kérdést kOldn blzottsággtt fogja tárgy rltatn! A tárgyalások, amelyek Mjgyat-ptspi^ ^sorsá* fogják—vtglagaigri ¿Ní*rttr..'i Wiifo.i intenciói szerint az igaztagossag uei(-ffléhep fogtak (ű'yni, főeívük pedig az 'tc'f,
i apukat: .a kato-fe^y vei eket
A díU órákban
í»gy_áz ÜífSi-í^medatt iftb^ »gratrttokgt yjttet ok<>t szctosztoflff JíözOtt. Ujyitni^y {»«¿támadlak kéf tr.r^ztr.yeVTTTl. ,-mrtyrk 40 gépfegyver-
Tet a főkapitány« *gra igyekeztek. Ez.eVet is hstalmnkbj keröctféif. ,
1 Atok a T:a<fjniy aTtiTt i> liádg^yntiiriM— tenura etí ¡»k*tiaK.VöAÜ í5t,—á'MtiiJ Taré/ia 'aktanya elíit gyülekeztek. A több Száz Ifire" rngö C53piref ir iitdHíf( de sem fpkapitáity-ziffa, — amelyet izítdéu nv.g ak Uak üiu-gatiii, — sem'a hadügymioKzterium elé nem ffteó^E—jueg .—ugylálszik—utkgzben— oszioflUk. .
Köz bén a fökapiiinyaágot valóságos ostromállapotba helyezték. A Lánchíd kornyékét a .rendőrök él a karhatalmi véderő csapatai gépfegyverekkel szállották meg. A Lánchídon elhelyezett tő gépfegyveren kívül jutott egy-egy a rendőrfő fa pi tán y aág kapuiba -is. Erős kéfzQftség szállotta meg a budai Aibrecht-u! fífjáratai ia, a tiadűgyminisztériumban pédlg két rohamszázadot helyezlek el gépfegyver-oszlagokkal.
7 Megbizhalő Tonáaből Síérzetl ét fetOIéi szerint Budapaat helyőrségének legnagyobb része a kormány mailé állt. Délután valamennyi kaszárnyából az a jelentés érkezett.
hesOttja feküdt. A tüzet vezéuyíö trsdfiygyot .gybA-fóbe venék, majd agyonlőtt ék. A Kitto-fcftaben m<»gro6anták a rdktJrahik miftden katonát felfegyvereztek: két kocsi töltényt es rengeteg kézigránátot osztottak ki. Kö> biírt »íad ák a.jelazói: Fel Budái \ a várba ! Fegyverei keli lemondatni <ts uj hadögyminisz-t.n | 3 Pogány fázsef kcr ninvbtztos. aki Kun ellen akart {¿(szólalni a gyűlésen, nyuga-I mms intetten katonákat. Rojkó Alfréd alezredes is ciiikpíteni igyekezett, egy szakaszvezető azaában hozzáugroít és leütötte fejéről a s apkát. T ^^Ilw^-i'foá AS^I'^á
A kaszárnyából néhiny száz Jcatona ki-vrrtruít és etzáita a Hungária-köiu'at, rnajd síSíkör rendőrök jöttek autokon is mrg'Amad- I •Hk őket, menekWésre kényszeriteftik őket. A f endórök gépfegyvereikkel a Víz torony tetejére janltak, ahol fefáHilótták gépfegyvereiket," — M4ouok4ra «zhJUr a kommr. i»(a csapat fegy-».rekkd, gépfegyverekkel és a útikkal elindult a főváros befaeje felé, a katonai karhatalmi c apart azonban elzárta előlük az utat.
Idókösben az O'lői-uion lOrténtekel hirOl
a tartós- békét biztosítsák,
Mackensen nem fogoly.
—BudapesV dée. A m»i éüi ^^k azt irták, h'»g/ a francia csapatok Mackeriten fóthi kástélyát körülzárták és kijdenlettéknéki, hogy felsőbb parancsra internálják. E hírt fél--hivatalosan megcáfolják. A francia csapatok csak Rákospalotára mentek ki, ahol elszállásolták őket. Fófhotí egyáltalán nem jártak
Munkástanács — Angliában.
f Hágat dec; 31. A O < ily Telegraph szt-rint Angliában, Manchesterben Aiunkástafsács alakolt, A lap azt ftfa, hogy ha a németország i botfevizmusral gyorsan nem végeznek, akkor számolni kell azzal, hogy • bolsevista mozgalom Angijára it átterjed
vfwéít a 32-esek Js^.nyíjába- is.- Két .őrvezető lÖffl!é*re hívta ösazír j ''aktanya legénységét és az rgybegyfilt legénység előtt az! hangoztalak, hogy miután az filfcf- uli laktanyában á kommunisták győztek, ajánlatos volna, h<i a .')2-etek h, csafialliwunak hozzájuk. Á légény^Lo^ gyíi-léae utjo a bizalmi férfiak tartottak etlekaz íetét, aiMl^en Bobroosky a'ezreJe» is roHzt-vdt. Mialatt k bizalrfll férfiak értikazlele folyt.
r
hogy a katonaság nagy réaze továbbra is kitart Károlyi mellett, — eltekintve a kOrtil-belílt 300 Tdnyi bolsevista katonától, akik azon-bao látva a helyzet reménytelenségéi, szétoszlottak, -
A délutáni órákban egy francia alezredes telefonon felkérté n rendArfökapliányságnt és iifoimdttsMn magát a tftr'én'e'fr^'. Amikor meg - iTHtfa, miről van n(i, «tonnát míg'Un)«
I '—.
Harc a bolsevizmus ellen
. Angolok éa aaéaaa«tck agi *tt<
Amsterdami dec. 31. Révaiból jelentik Nyolc angol hadtfnjó behatolt Révai kikPtf» jébe caapalokal azállitolt partra. Rigát <áe 2 lkán azáll|ák meg aa angolok. At angA1 e* „ némot ciapáink egyitlcittin hatcalnak aa pt^, boltevlkl caapilok ellen.
A horvátok kivonulnak / Muraközből?
Kotorban mér pakol».!,.
{Saját tudósítónktól.) A muraközi ho/*- ¡ /át uralom ugy tátarik trfofcó nspfefc
Ül, Teliben me,ibi/.hi(6 HelyitI jelentik a lilának, lugy a Kotort megttztHIva tar«'» lior> rtt /áHzlÓalf amely 7M emberből c-n 26 tlhztbol AH —teje-nap *J|el paraucNot kapott a kivonulásra« A kotorj zászlóaljak Varazsdra. kell visszatérnie. Hogy a Muraköz cpyéb ré&ztit megszállva tartó csapatok kaptak c haaarlé pararx-ot, ?.rr<M nincs éltesütése a Zrilónak, azonban a kotori horvát tisztek e/t bizonyosa veszik A horvát lisztek szeiiní a visszavonulás o!<a ábbuii a súlyos konfliktusban keresendő, a.nely Jtigo&ziávja és O afczország közi lánndt bizotnos vitás' teiülQlek
rül. A jugoszlávok szerint a háború elkerülhetetlen; egyes területek h »vatartozardóságát még a bék.ekonfetencU előtt fegyveresen akarják eldönteni u^y a hur-vátok,mint az olaszok. Lz a ma^yanzat cseppet sem valószínűtlen, habár több más okuk is vön a horvátoknak, hogy inLdéklalanul el-fiagyjik diesele.■ hódilátu't szjnjeréj: Muraközt . A francia fegyverszüneti bizottság ugyanis 'nagyon roosz néven veit-: Kvalanik ezredes •kiruccanását, amely önkényes -föliugásá volt a fegyverszüneti föltételeknek. Másik ok: hogy a murakCziek elképzelhetlcnül hűvösen fogAdtá* a D^ván luli íeslvéreket. — Az igaz, hogy a megszállók erős rekvirálási rendszabályaikkar csöppet sem szolgáltak rá a szimpátiára. Nagyon könnyen megérthető pédiui, hopy c. hot-y átok, "akiknek élelemmel kuliéit ellátni a meg szállókat, csöppet se örültek ennek az ¿lapátnak. A legfőbb' ba,uk p:dig az a megállóknak, hogy soraik a naponkih'i löu.eges dezei-lálások áíta! ó<Táft mérvben rnrgi"padt. A meg szálló csapat eddig a felére olvadt. J Jenleltük már, h jgy Mura8<ombatot is nifgszádlák a jugoszlávok, tizekről a megszállókról is, kid¿-rüll, hogy a s^jlt szakállukia. dolgoztak, --r Szombathelyről újév napján igen erö* katonai csapatot itrtdenak a kiverósúkro.
19 Ü jaottái
1
Szerda
dini? Kétség és remény,, fájdalom éa biza-J kocMs wevyn érzetei- töltik be Isflrtlnkef -»
Temessünk el mirdent, az* emévecr nmitnt, mel/ben rofgbünítődtflk a jövendőt ífi>.( a mull rengeteg kwervél, kürdt»meif, szenvedéseit. Teii-aísök el minsten vádunkat. lemos • süleel ^ ezredéves műt*« fölértett ,BvÓ fíg? szebb álmait- is? »
A neraret fiWött vé^gsüvöi»! cey rettenetesen forgafrg; melv ma "^¡g nem engedi» (iszfári látnia jöv/í klptvt. Dc szabad-e elcsügged nJí»i\% fnabad c fel?inunk mindoo reményi, elveszteni hitünket cg<y fzebb, boltív gabb, meri igazságosabb gel^dettei»b
társadalmi renden alapuló t^ Ma^yarors^g * megszervezése iránt ?lí Nem,, ezer&zer ric-.n !
Ezer esztendőnek változékony időszjtai
— 5«ilvo&»ter. Az uj kor hujnalán szomorú Szilveszter sznkadt ránk: -.szegény emberekre. Lucskos, csaiakoe utcákon alig, h<»#y egy-két lámpa ráállott az é)mkában. Tiz óra után a káv< házak és vendéglők fényen ablakszemei elvaltak és ugy iihdra felé mfcr csak a R'iidőr 3tlt zöki huszirbckecsébrn a városháza előtt. A kor/O üres, v:t.í zeneszó nem hallik sehonnan, nevető társaságok, elegáns nök nem, járnak — olyan a/, éjszaka* utéa, mint a ' lep.sötéle-bb hábsru ide; mi, v<*g> még ann',1 sivárabb, mini valami clfcmctelt város kiA^u i^tja. Az újévei nem Itheteit megvárni, lesh,:<te a pin«ér n rragymuti^ó járását «
b.»j'y percnyi sötétséggel pucsuztath SS3 az A évet, amjílyik mindig k^z üdvözölhesse az uifiV íinielyik nnndig fzebbnek, jf bh-nak és boldC';<abbiiak készül. A\ár az ö'Alik
o>alt rz az ország, ez- a nen/^et megért már [ Szilveszter ez a tegnapi, a saorooru S/.ilvesi
NAPTÁR,
" Római utb. "Ujóvn J'íot. l:j©v. Gót. kol. 1918.T(dcc«aibcr 19.) Sebes-Jyíti \tt. Tobelh. 29.
A n»l> kél logncl 7 ow ,í>ö porc* i kor, ofö^mUÍ délután 4 «Sri 1$ j crckor Szerda N &o»V kel reggel 7 óih ro porckor.
ovi/ptttk dúiuUtn 4J óra 12 pv'ic.kot.
Mm nz önkéntes polgárőrség /V. csoportja tart szolgálatot.
Tisztelt olvafióflukuak boldogabb ttjével kl%átinnk.
A Zrtla HzerbeHztoNége.
• -* ■
Újév.
Régi eszlendől temetve s visszaemlékezve annak keserűségeire, b?j*ira, az uj év elébe mindig bizó reménykedéssel néznek az emberek.
Az ó évet IcmetjUk ma mi is, magyarok. Vele (emeljük az id(g:n érdekekért magyaros l.üséggel, de irtózatos áldozatjkkal viselt és végül borzalmasan elvesztett háborút is. S szemünk, mely még könnyes a háború áldozatai és a háború u'ái.i összeomlás miatt, a könnyek fátyolán át is bizóan, reménykedve, vágyódással néz a Jövőbe.
Milyen lesz ez a jövő, a magyarság, Magyarország jövője, ki tudná azt megmon- I
rendkívüli idültet és a rendkívüli .élők ke.Uírü-s'-jLei, elnyomatásai tuitak^bennünkcl teljesen öeszetö-mi, töitkretenoi^ rr.indig uj élet támadt a .romokon, izroít , a hó alaH is ? szabadság Fj«rcic>« a lelkesedd, a vn^.meJy kedvezőbb viszonyok l^kövtHcerlcko/ u;ra feleiweltc ezl a nemzetei^ újra t>*sickG#ácsoHa ezt az országot.
Hin ú kelJ ma is egy si bb, ct\y gabb jövőben, bizni rnegf^-xyoit, d; töretlen erőnkben 1 Hirdetnünk és vrezniink kell, hogy mi nem akarunk, nekünk nem szabad meghalni, ennek a nemzetnek, ennek az -ország*
nak élni kell I ^____^
a liit-é*. a bii 4om i»em .elégv* F.ddig is azért veit bc >r:Urik^t nz f»tok, nieit a dolog talán, a henyéíó, a bib;>rágyban született, a belypmpárnákon nevelkedett emberek, a tehetségtelenek fa tunyák, a iu:gy ivók és nagy ve:ektdOk, a pöfljs*kedők voltak a vezéreink. Az uj világbju, mely/, q .munkát teszi meg egyedüli értékül, csak az" boldogulhat, aki dolgozik. Aki dolgozik, nz becsületes, emberi elbánást, embeii jogokat érdemel,
A dolgozó tnu >kás,)k és dolgozó polgá tok milliói eddig ebben az oiszágban a lenézettek, a megalázottak voltak: ma már látjuk, csak ezek a milliók menthetik meg szorgos és nehéz munkával 'i indazt, amit néhány ezer dologtalan, néhány száz kizsákmányoló here már majdnem le)je«en veszendőbe vitt.
Dj'góziunk, becsüljük meg a dolgozókat, vessük meg a hetét, a létlcnkedői 8 akkor,« eté csakis akkor menthetjük meg ezt az országol.
Ma még ködös a jövő, még marcangolnak bennünket a multak bűnei, pu*ztulófélben, szertcszakilva az ország s mát szinte látjuk, hogy n sírt, hol nemzet sülyed cl, mini veszik már kőiül a ragadozók, okik meg be sem vájják a telje* elntulátl, de a ködök fátyolán át halvány fény, a megmentés, az uj élei fénye is dereng. Messziről, ismeretlen vidékiől jó a fíny, vöiöse* s ine áthat a szürke ködön 8 mind erősebben lözeleg felénk, hogy nemsokára a diadalmasan bevilágítsa az'egész égboltozatot
El fekete mult, ködös jelen: fordítsuk szemünket a jövő diadalmas \0;Ös fénye Mé
Bízzunk és dolgozzunk h nz ó év keserű szenvedései u'án az uj év meg fjg'jt hozi I a mi megváltásunkat is.
Dr Flesch László.
— Eljegyzés. L»ngyH Quiztáv a 8/sjj
gőzmalom é» villamossági r. I. hivatalnoka el|cgvezte Schlésinger Margit trleányt Gödiében, Baranyamegye. (Minden külön éil<;siiés helye I.)


terek sorába:). Aggódás, kí^> tttomorttsá« és kefurüség már öt éven át a rtgi ert;íst>. dötöl való. b^vcsuzkodásunkal. Az uj*v már ö'-S7Öi * hcHrott keserű kiábrándulást Most is? Nem tudjuk Hinni nem fuchtnk. csak hizHkodtS várakozással femé'jük; Talán . . .
Részlegei tisaiüjitós a kanizsai munkásbiz^ositótjan. A nagykanizsai keiiHeli Tini íkágbfelosiló pénztár , igaTftalósáíjja hélfAn esie részleges tisztújítást-tartott. íkámelleiiőrré Sneff józ?efet vdasztolták ine^, aki c ivagi-s«ibb pozicióját nemcsak eddigi buzgó míikö-désével, hanem azzal is megérdemelte, ho^y a munkaadók és a munkások közti j«> viszony f&aUtodáfiáb&a mindig tevékeny részt vett. A másik 2 tisztviselői állásra saintín egyhan^u-lng Jaberlcs Lajost és Poyp Etnöt választotlák meg.
Fölhívás a jófoódu polgárokhoz. A Zilál a következő sorok közlésére kérték föli -A helybeli hlbotus nyomor R szegénys^t rendkívüli segéfyczésére gyüj'ö bizottság qi uton is fölkéri Nagykanizsa azon jómódú pol* gárait, akiknek a „Nagykanizsa minden jómödu pjlgíiához44 című felhívást megküldte, hegy c fölhívás érlelőében tőlük előirányzott és kért velük szóval v^gy iiásban közölt -- adományukat, amennyiben ezt még nem tepsiid-Iték volna, a nagykanizsai bankegyesülcinéi „a nagykanizsai háborús nyomor és szegénység re rinzgrqz. señoras relojes suizosndkívüli segélyalapja javára" sürgősen befizetni szíveskedjenek. A gyüítő bizottság ez adakozóknak 1949 janu r 4 ór iétjilán 5 órakor a váiosháza közgytilépi tennében tartandó ériekezletén számol * t n»uköd^éíöl é» ennek eredmény rrö). Ou »y.lvánoyan in háfás köszönetet iiiond uévs^erint mi idaze>knakl akik c nemes emberbaráti célra előirányzott adományaikat leadták, de közli a/ok névsorát is, akik erre tujlandók.iak nem mutatkoztak
— Oavalloni tanár halála. Valfc.u retle neles sors éppen legjobbjainktól foszt mtv bennünket. - Az utóbbi fdőben egé6z sere kitűnőségünk HjII míg, akikre az uj Magyarország kiépítésből na^y hivatás vátt volna. Tegnap ism/i rmgueporodoit azok sora, akik sok reménységünkéi viiték magukkal sírba Cavailoai SVdor, főgimnáziumi hnár, az u| idők mozgalíT'aiiiak ez a kiválóan képtftt nagyambiciójtr icndkivüli energiájú rrőjsé^c dült ki váratlanul az élők sorából, hiláláva városszeri/c megdöbbenést, mély részvétel váJ^i ki. Ctvallcni Sindor csak nvímiégiben szerel le. Közel öt év^l töltött K'löníéle harcterekefl, hihetetlen éleívt ucdelmek kt*, íelyekbéí épen került ki, csak azért, hogy i< >n orvu támadjof rá a lu'd, •amellyel amw or nézef erembe ¿átor yil\á,,gal. magyar hvMességgel
/

'Vj jan;:*: i
ZM*
• *t v
• « m • .

V
Néhány napja vakbélbántalmai lámadtak 8 mö-tét céljából Budapestre utazott. A műtét, osvosi nyelven szólva, kitűnően sikerűit, csak éppen a pácíen halt bele. 33 éven volt, tehát murika-birásának küszöbéről ragedia el a halál. — ~ Növendékei a legjobb, legképzettebb tanárt, a város lakóssága a minden közügyért lelkt-stió, nemesgondplkudásu polgárt ves? lelték el benne. Vigasztalan gyászba borult ifjú hitvese s após*: S«a1ay- Slndor U'M teljes rőszvétel for* du: a város iakóssága.
— A korcsolyázók figyolmébe. A lilát a kOVetkezó sorok közlőére kért ^H tol; V,Kosunk egyik legrégibb egylete, a Korcso lyá?.ó egyesület közel van a megszűnésbe?. Mek'gédö házikója a háború alatt összedőlt, az ^gyJe* vagyonk4j; hol n>a még egy deszka» bédé sem állitható fel, mién is — bár u jelenlegi nehéz időkben a minden ember szivében élő fájdalom mellett kicsinyesnek lAt-
— az egészséges fejlődésére és a pin,bőségre vaió tekintettel, mulduztás volna
, - .ha arra mód van — az egylet züllését nem ak dJlyozni rncg. Azt hiszem a ¡Vakarái min-.dcnkituM megvan, hogy hozz*j4iu?j >n ahhoz, h^y városunk alkalmas korcsolyázót, nyáron pedig rrás spo/lra fdha&oiálluiá. pályát kap* n*Jk, megfelelő pivilionnal. Pusztán a kezdeményezés hiínyziiT "Hzqri l>i]ön segifeidő, kérem h tekintete? Sícrkesz«ö urat, vegyt ke?<ba H »lifix híveinek kővetkező kérelmét : Kegyeskedjék tagjában propjgandát csinálni az irán/bm. h >;y hozzanak rs'ze Nagykni í Jöö koronás részjegyekből megfelelő n.g?obb tőkét, melynek jövedelme f«;jében ezen. részjegyre egy személy idényjegyet kap. Iiugy az jgy Összegyűlő tőkéből, azuián Kanizsa vaiosától elkérendő, a szeszgy^*^ bécsi vasút kflzöfti, az iparvágány ŐÍ eső négyszögön, a mai kornak megfelelő kor-cso'ya ís eg^éb pálya a kö^cl jövőben létesíthető legyen. A részjegyek jegyzése a I3ank-egyenletnél történhetik. Dr. tloch (Lzkdr.
— Szervezkedés. A biztosítási tisztviselők már elóző'eg niegal<?kifot>ák helyi csoport-
A pénzintézeti tisztviselők is rövidesen mrtia?aki;jik h lyíí" csoportjukat és e három csoport a kereskedelmi alkalmazottak helyi csc portjával egyesülve futják az úgynevezett Ma&ánalk.ilinazolfak Nagykanizsai Szakszervezete képezni. — A magántisztviselőkhöz beiratkozni lehet naponta d. c, ü—11 és d. u 4-ti'íg a Kereskedő ifjak helyiségében (Kaszinó fö'dMin!), ugyanoda kérjük a január havi tagsági dijak befizetését is.
— A tartalékot, és népfelkelő tisztek és szellemi munkás katonák országos egyesülete I1H9. január 4 én Budapesten közgyűlés tart. A helybdi^uporijslnöksége felhívja a r 4 szíven ni szándékozók figyelmét a Központ kávéházban függő plakátra. Résztvevők lakásáról h szövetség gondoskodik. Jelentkezni lehet dr. BarUia. Józsefnél (Nagykanizsa, Kuincy-
. utcá 7).
— A Haladás kulturális cgyesü'et Főút 24. sz. alatti helyiségében ma szerdán délután 5 órakor előadást rendez, melyen a komoly érdeklődőket szívesen Játja. Tárgy; A fórra-, daími evolutió különös tekintettel az orosz forradalomra. Előadó: Huschler Jenő. — Egy-
- ben közli az egyesület, hogy tagjji részére Mei 3 órában Lancia nyelvtanfolyamot nyit, melynek vezetője dr. Fenyves Ferenc. A tanfo-« lyamon tészt venni kivánól. szerdán délután 4 az egyebet helyiségében jelentkezzenek A tanfolyam péntek délután 6 órakoz kezdődik
«aa
koronát adott.
jR " v
— Elhalasztott befizetések. AWNagy-kanizsai Takarékpénztár által alapitolt tVc gélyző Szövetkezetnél a január 1 érc e*ő befi-'zelésck pénteken, január 3 án tartatnak meg. — A Gazdasági önsegélyző Siövetkezet szerel <l-|ci) btfízeléséf — az ünntp miatt — «pinteken délelőtt' tariji meg.
• Adományok. Siabó l.ajos ft vukkívtonaknak Romot* Gc*a 2o0 koronát adott a
mmm
wmm
utján u népkonyhának.
keresnek. Az Oiszágos Madigondnzó Hivaioi pécai hedhoKkant munka kö v .iitőjém'l a következő rokVantak keresnek alkalmazást: árubeszerzö (levelező) 1, béres-
3. bizalmi állás 1, bor és pincckezelő 1. csőoz 3. eidőőr 7, építészeti slkalnuuott 1, épitúsi/.«.;i rajzoló 1, íeiügyclö i6, fürészmestír ( ajzoló) I, gazda 4, ¿azdAsági cseléd 1, gr/-dasagi imok t, ga«du«ígi Ippán i, gépész 1, géptereid 1, gípászkov.1c< I, gyóiimunkás 1, . bázmehter I. hivatalszolga 14, hentes I,'írnok 5, Ke rí ész 1, kőfaragó (vésnök) 1, kőműves* 4, kfoyvL'lö 1, levéilioidó I, tnpg'áios 2, major-n zdd 1, mezőőr (h»Jdu) lf motorkezelő I, őr (eHrli) pénzbeszedő 1, p itíás 7, raktárnok •», m]Ui 7» «l^yértó^l. te|ke?elö I, teUf.n-.k'ápc rfió 1, iiizíviselő I, u nu\ski 2. A njeg-Kerís^8e¥et a fönti cim^ ken jaUatni,
— Alkohpl til^'om A belügy 1 i ter elictuielie, h gy ujw Íilppfí u vendéglőn r-njf dé c óit lO-tíu' ueiután íi ig és défntán 0 'ól 10 i'-' tutha'ók nyílva. — A kiskorcsmákat holnap rcvgd egyáhaün nem H?.abad U-nyitni. Uoi. vör ea egyéb alkohol ki.szolgálá-í?rt«Oik fiitt'ttn továbbra m fennáll.
& • *
Koi*orutj>otló «üemányok.* I h NetiicUI V oir«;c
K'urscl . lülla 'r.nnü kogy^lctbol enitcn aJakoítuk ; Ciyús/olo cs;tl:u) L'íh»' koronh, Ncufold neje. WcKr IJcl:\ úi neje, Hceíer Ignfto Cs nejr, HplHff.:ik «s Iiejto, Koitfrf ti ^K'^-dr. RothschiM *.i*> f 3r UoiiiücliiHI, ¿^V^V^'-J4' Ivuischucr
U'.nac. Uotlí^ilKI S';únu, Noth's* hild ^i^ihond cs neje. Wicny \rpdd c< ncjt\ dr. H.ipoch Aludár.^SlrVm K.roly ^ iK'jc 20 ¿0 ko;„ Kolin Juqucs t* nojc, l.nng MíkSftéa nOjC, ilj H.dj)hcu . Jctiö, Haló«. Oezsn, llochiluw Soma, l.ctlnt'i I rn>», Vórtes Ani tl. KcJin t/er Mór, K irdos ts StCiiarv Au-i l^uác, dr. Schcrc/. htvnn, Héích Sutnunc 10 1U koj , osHKvsen < r>.*» kor. - —
iti\ $2etitty\'/tf,
- Etveszott. Ma rvggel egy léi éves Jekeie s/.ojü, liHpás fulii l<an malac elveszett Főút wl. sz. alól. Megtaláló vagy aki tud róla, fenti helyen illó jutalomban részesül.
Tegnap délelőtt a Főúton elveszett egy fekete bórinrea. Fontos iratok I dóli-vasuti arcképes igazolvány és kb 250 korona készpénz. volt benne Kéretik a becsületes nieg-talaló ö lap kiadóhivatalába vinni, hol illó jutalomban részesül.
Kiveszett egy sárga szőrű kis kutya az Erzsébet-téren. A becsületes megtaláló illó jutalom ellenében szíveskedjen leadni Schlc-sinj^cr és l'reisz cégnél, Erzsébet-tér.
. Irodalom.
~~ A Vasárnapi Újság december 22-iki, karáchonyi száma, a megszokottnál jóval nagyobb terjedelemben jetont meg, kiválóan érdekes képeket közöl a Budapestre érkezett francia gyarmdti katonáktól, a budapesti helyőrség tüntetéséről, Fényes Adolf kiállításáról, a/, iparművészeti társulat karácsonyi tárlatáról, sil). Ballá Mihály cikke több térképpel azokat a változásokat fejtegeti, melyek az utóbbi fel-SSáfcád alatt a világpolitikai térképen végbementek. Szépirodalmi olvasmányok: Havas Oyulá rógényo, Vargha Gyula Inuom szép Heredia-fordítása, Berkes Imre novellája, Ches-terton kalandos elbeszélései. Egyéb közlemények : Pordonc ogy pompás festménye sa rendes heti rovatok, stb. A „Vasárnapi Újság41 előfizetési ára negyedévre 10 kerona. — Megrendelhető a /Vasárnapi lTjságM kiadóhivatalában (Budapest, IV., Kgyetem-u 4. sz.) Ugyanitt mogrendelhető a ,Kópes Néplap', a legolcsóbb újság a magyar nép-.számára, félévre 2 korona 4Q fillér.
Szomorú kabaré.
ITT' »
Mlnapában egy újság ró kutatás tárgyává tette a lakásuzsora okát. Rá is jött: a kereskedő, korcsmáros, bérlő, aki eddig a falut boldogította — mindegyik meg is • tollasodott, legalább igy képze'i a , cikkíró — a hiáhyos közbiztonság mián bejött a várost a és'szivesörömest fizet a normális árnál töboet is. csakhogy házat, lakást kapjon. Van benne igazság. Csak az a baj, hogy a kép kissé hiányos. Ugy lullom: földbirtokosok, (egyz k is meg-, lógtak a fólevegőj l falvakból és a városban helyezkedtek biztonságba Hát ezek semmivel sem járullak hozzá, hogy oly s/épen földerült a lakásuzsorának ? Aztán kérem I nem egykönnyen lehetne eldönteni, ki való inkább a pellengére: az a dzsentri úriasszony»e, aki egészen egyszérű szobájáért még rövid Ideje 160 koronát kért egy főhadnagytól, vogy az a Muraközből menekült kereskedő, aki, hogy legyen hol lehajtani fejét, megadta a kéit horribilis árat , ...-Aki ráér, lörje rajt a fejét. Én még csak megakarom nyugtatni a cikkírót: a lakásuzsofa már nem log soká tobzódni! - • Fogadást ajánlok, hogy féléven belül olvasni fog ilyen apróhirdetést •
i. ¿íket számláló tdluba keres-ktrdö kerestetik. Biztonsági >,ar<fn-lálva. Kívánatra f»x fizetés is. F.l-rejtelt áruHészlelekkel birók előnyben ... slb..
Vagy ilyent : lejegyző ur jöjjön vissza, minden m;g van bocsáWa.
A kereskedő, a jegyző viasza fog menni a faluba és ezzel — cessantc cauia ... — t>c-fellegzik m-íjj a lakásuzsoiának is . ..
*

A forradalom e'ső napjaiban Kanizsán is megalakult a polgárőrség. Hadviselt vitézei«, akik éveken át a rajvonalban laktak, szürkefejű polgárok, pelyheotő bajuszú diákok szívesen, -szeretettel jelentkeztek, hogy segitstnek a rend, a közbiztonság fönniarlásábait. Am> ha valahol, Kanizsán minden nótának egy a vége ! Osztály, sót felekezeti jelleget kentek e nemes intézményre is és ma már izéltéfKn hosszában beszélik, hogy a polgárőrség csak a kereskedők érdekében alakúit. A n mi lelt volna, há akik beléptik, távol maradtak volna ? Akkor meg azért szidlák volna őket, mert innen is... kihúzták magukat. Eszembe jut a nagybátyám meséje: Élt itt Kanizsán egy rongyszedő, aki ép a választások idején indult el körútjára, (hlsén a korcsmánál lefogták :
— No, ki éljen, öreg ?
— Éljen a balpárf.
Egész Oelse jobbpárli volt, alaposan helyben is hagyták az öreget.
Átbántikált Pölöskefórc. Ott is voHak a korcsmában, akik érdeklődtek politikai nézetei iránt. 0/egünk okulva a tapasztalatokon, tele tüdővel kiáltotta: éljen a |obbpárt. Igen ám, csakhogy Pölöakefő me# egészen balpárti volt. 11 i« eldöngették a szegény Apponyi stilusu politikust. Eljutott Stentbalázgra. Ott is csak megkérdezték, kire adia a szavazatát ?.. Hősünk közben diplomata lett és rezignáltán csak ennyit válaszolt :
„Ne kérdezzetek, ctak üsselek"...
Dr. MsiÖ Farsnc.
A szerkesztésért felel: a fősz

ZALA
MUtt'
1PRÖ HIRDETÉSEK
--Kgy huffarfesoU azoba kerestetik fekete 1
. Síjs gyógyszertár >
.Mielőbbi beléptre egy gépészt agy bornírt oa egy faragót keres a Nsgyrácsci Uradalom, /íagyrécse- 2*tanocpyísr;^v .r 304
Elüdo 2 tó, egy szekér és 2 lószefsaám V<M»nuthy-Ur3!TL--tt^n alatt. 306
Í3,-~14 éves leányt, lehetőleg árvát, vagy (elárvát keresék háztartási munkában való segitségre. Teljes napi kosztot é* .havi 30 Cím a kiadóhivatalban.
AsztalostJ keresek tfittoára. lói megfizetem talban.
átat*-JŰim a. kiadühíva-
Uileti kiszolgáló leány ca egy takarítaná azonnalin kerestetik. Jelentkezni csak-dclelőtt-10-ig lehet. Cím a kfédőhivnfcalban. , 3.11
Lehetőleg c«ak nappalra -fiatal Írásit- murrkárti felvétetik. talban. -—. ,.,,.. i -__J
leány
HMIi1'11 értékes faélyegakst eted FV Fötöp Fta cég kuöyt» ésrpsjnrltcreskcricscr Nagykanizsán. (Városházpalots:?-----:
Egy vagy kétszobás trtitoro*ott
lakást Keresek Konyhával vagy ka nálattal SSőnnaíra eselleg ■!■
^emü. ás konyhaedénnyel rendelkezi leadni',a ¡dadótovafaib.'i.B
Saját á^y
-Omet
Bntarozott Rtobát keresek villany vHágit*»sa<,*.scind»s családi.¿1—Onnqt
-.._ . ...... , . . .. . *P~
kiaoójaba kerek
. Hnperlor csemagy.'f* papír "!>?--Ségd éS kapnato tMgefei
Fülöp Fia papjrrrsgytvercslcedesébinv Nagyica • nissán. .;.-■ sfPlSs
" Tisztelt vendégeteknek és ismerőseinknek ezúton —r-
kivánunW boldog újévet
f
Garai .testvérek Közpsni szálloda ós kávéház fulajdonisaí.
Horvátországbői rfi'eneRültl 35 éves; tzt., kis családit. - gazdatiszt, hadrnentes. — A gazdaság minden, ágában: állattenyésztés, és htzialásbaft, agyszintén, a ¿azdnsági könyvek vezetésűben üe.Ij eseti jártas azon -• nali "belépésTe megfelelő •
ispáni állási keres.
Megkereséseket VINCZK MÁM» O K, JgpAn Ranyás, posta Barcs 1., ajánlott levélben kér.
Kázlnczi'ttM2ü. siámu irazbair
[un lUIUIlitl Jafáareg elállók

TJlegtafc.ntnflTOK II
»nivJn, Baf3:(i Dávid b^ojosfneslif
Aki házat, szőllött
vágy egyéb Ingatlant venni vagy eladni ' akar, az- forduljon bizalommal
ÁC'AÉL lUNÁTK
Főút fi. azám alatti
ingatlanforgalmi irodájához
ahol mindig ven ilye»» eladásra és Vételre előjegyezve. >
Hirdetéseket
felvesz a „ZM.A" kladóhivataia
Protestáns nők
IN1IIV T Tf|3lwU R IV|0IMIIIMWU Tw*W|T f
* milMyé! felszereléssel és anyagéi
IsmtrrtaiWW
• - - ■------J1............. . _ —x .i.---jy-r—.---~—
Bővebbet a nevezettnél. —
Olcsó kiadás i'^n'wi latiny ^nve-nl-ijffifc r . egén: -sá»zonki>t6abcn 4Q- korona ilegrendSIeanél elcgendí «z p^eliés, TTTÍT
az srn3R- UJ könyvet kiHd
rr
—FISCHa FOLflP ha
könyvkiedőhíMt»»« NA<3YK«'12?
A 0 puteaszlualj kőzétkozési bi-g'ottaát^á tulajdpf átkepezo 3 dffa^ irts»--kocsi^ folyó hó 4 én, szoa\l;a.'on i'é/titán-3 órakor a laktatom udvgrán, a legtöbbet ígérőnek késspénz-Jfeiras ellenében el iQg adatni.
— 20= pOtzas'tőalj— kőZétkezésl bizottsága.
- Eladó egy otaladi uj, noi
SiNGER varrógép
Cinr a kiadóhKátalban.
Arié H korong . 1
m FISCHa FiitöP FIA |
1 könyv- és p«piréruhézáb«n.11 ' f f. i
Nagykanizsa
TELEFON: 78.

Üzleti könyvgyár, könyvkötészet, papíráru-készités. Mindennemű nyomtatványt a !eg~ Ízlésesebb kivitelben készít é$ legponto-:: sabban szállít, ' * ::
::., . . ._I
■y un.
.KAIA'riyomd^ ^a hirlapkledtl vállalatnál Kagy kani Mán,.
KVf.
KsfyhtiihM. 1919. Január 3 Pént.h.
tL M
UatnttibkUiUiital:
NAGYKANIZSA,^ Sagár-nt 4.
Zala NyoraJaValíaUt ^_EŐ=ut6i u.
Megjelenik héttő kivéteTe-Vet mindennap kora r eggel..
3wk«$xl6*4)gt *» UaMth HiH (etetőn TS.

■ Nyomdai .telefon ni.
F6*t«rkrM(ó:
T6TIi aoLris
t-omunkaUn és laptulajdonot: t'.Hl I/LAÚ ,1 K.\ 6
Előfizet**! árak;
helyi*« Mafcm »«éMUi«, yagy posta ijMWiiMli
Egész «vre . K » Féltre ....„»>-NtgyfM«rr „ Ifr-Efy hör» .m
E(yn uim-árii 20f.
Hirdetéseket, nyftt-t«rri es magá».. közleményeket dljezabai iurintmi ■»..■ , .j". "let a kMfthlvatet. —s
A megszállott Magyarország.
Milyen Xagyareraaigot akarnak azomssédalnlk ?
Bécs, jan. 2. Ma nyilvánosságra ketült sfcia prográmmlervezet, amelyét az antant a ¿AhekkcTés lengyelekkel T»dbfgbzhH a sólL
programra hatcdtfcpontja dttifcel mordja:-
— Magyarország megsemmisítése éltei, hogy az össze* nem magyar ajkú. területeket a szomszédos országokhoz
íiütü
ligyarorutgota színmagyar területekre korlátozzák.
A cicbek és a lengyelek már megkezdték programmjuk megvalósítását, hogy a bíke*
koafcrcnua clflU bufcjrmt tényekei ¡¿rcoii^gnek. MegezAllott magyar városok.
Budapcat, jat.—«K A magyar fegyversztt^ neti bizottság ma jegyzéket nyújtott ál Vyx alezredesnek, amelyben felsorolja azon váro-sflglf,. áthelyefctie TraiKta IffigtTbTzttfság kiküldését (avarolja. Francia tisztek ellenőrzése alá lenne helyezendő Kolozsvár, Gyufpfeht'rv.ti,
újvár, Gyergydszuitmiklős, Sepsiszentgyörgy, Kézdi vásárhely, Brassó, Fogaras, Erzsébetváros, D csőszentm árion, Nagyszeben, -Nigyenyed,
Pelfttaény, Déva.* Lllgos, Kárjns°b.es, Orseva, Lippz. TCiPesvár, Vrrsrt-, Resicabányg, Nagy--bec&fcerek,' N agyit ikinda, Ami, Nagyvárad, Nagykároly. Srtffnftrnémpii és Péesr A jegyzéket Vyx alezredes átvette és megígérte, hogy
rOgMa az aiilanl haderő Tegfőbb parancsnokságához fogja továbbítani.
A fegyverszüneti aserződái éa a szerbek.
Budapest, jani 2. Ma a magyar fegyverszüneti bizottság előtt mégjelent Kalapalori szesb ezredes, hogy meghallgassa a magyar panaszokat a fegyverszüneti szerződésnek szerb ■TfrszTŐl történt1 megsértéséről és tárgyalást %dd-jei a sérelmek orvoslásáról. Egyben fi is több sérelmet tett szóvá.
Cactick Pezseaybaa.
Pozsony, jan. 2. Baletta olasz ezredes a megszálló cseh csapatok parancsnoka néhány fosztogatót fefákaszttafolf, mire a rend helyreállolt
Súlyosbodik a asáalaaég.
Budapest jan. 2. A nagyszebeni román kormány arról éitesiletie-a magyar kormányt, tagy a pittkíí állomáson levő nagyobb aszén-szállítmányt nem engedi Magyarországba ellni ditaal, amíg a román kormány lüuulonnát kitevő uénwakfágfetc a ptlrozsányi azánbányálu. bói laljeaen kielégítve nlna, ■ »
.Permanens mlnlaztertanAca. ^ Budapest, jan. 2. Ma délrl'tt 11 órakor permanens minisztertanács fitt ööszft, amelyen az ftssws "ministterek résztvesznek.- A tajvács: k.wás■> i, Mne'y valrtsrinnieg élswkálg, aaaM»g nspo*ig is eltait, a választások, a fóldblr-tokreferm és n httrgrmy. K"./.pnrit tritont rnilr Hóinak kérdésiről tárgyalnak. ■_
.Kerületenként .lesznek a válaez«
Budapest, jan 2 Á Politikai Híradó jelenti: A kormány délelőtt 10 órától kezdve per mánens ~míntsz tértan d c sot tartott, amelven elsősoiban a választásik kérdőével fcglalkoz-
Iák. A minisztertanácsmegállapitjtt*, bogy a kormány ma is az aránylagos képviselő-
válasz ások ftIVl álápjáw áll gs ä yaiasztasn-: Itat lehetőleg ennek fekmteibevéfelévri kívánj megrendezni.—TaKiiHellel ar.nban a részleges JlMWfiági viszonyra, » n*py ■ pspirinaágre és a; egyre. fokozódó kozltkedéti—ncházsftgekri kénytelen ina még a kerületi vá laazt Asl rendszer azerlnt megejteni
kwmafly azon tervét, hogy a monitorok ét a flottához beosztott kereskedelmi hajók rfükö-dísít megszünteti. Ezzel, a tengerészek elveszi-tik megélhetési alapjukat A hadügyminiszter ,kijelentette, sjwgy az Ügyet minisztertanács elé v síi. - A hadügyminiszternek tudomása vi<n eff*H -hogy- evkommunisták napi 400 korona. Hzetlet ajánlom* á Ikngerészeknek, ha szolgálatukba szegőditek éa 20 milliót helyeztek nekik kilátásba, ha egy monitort -megozeroanek a kommunisták száméra
Béketárgyalások előtt.
Páris, jan. 2 (Havat.) Wison e bó *.-án érkezik Párisbi Kómából, ahova holnap ,-üa érkezik meg. A szövetségesek megbeszétfut Wilson Páriába érkezésé titán rövidesen me»-kezd&dnek.
Lendon, jan ?. Hivatalosan ielenUk • A
a vftlaazt&nokat. Mindazonartsl a kor-mány gondoskodott arról, ho^y.a kisebbségi, képviselet elve, érvényesüljön • ennek módját lecrkrize'ehh fogják puhlilcAini. A mrpisvter-
tanács elfogadta a -beltlgyminisziernek a kerületek l eosztásáról - előterjesztett javaslatát, amelynek alapján a kerületek beosztásáról szőlő javaslat el fog K«ssüJai7T Hozzájárult .a minisztertanács a vaiasz^ási eljárásról a belügy
miniszter által eíkéazitélt rendelethez la. A minisztertanácsot délben és este l—l órára megszakították és vacsora után' a földbirtok-reform kerQlt tárgyalás alá.
Pcj-alAn kormánybiztos tiltakozó Jegyzéke.
Budapest, január 'í. A Politikai Híradó jelenti: Persián Ádám á kaiholikus egyházi Ügyek kormánybiztosa ma a magyar fegyverszüneti bizottság közvetítésével jegyzéket intézett Vyx alezredeshez, amelyben tudomására hozza, hogy a megszálló csapatok különösen a Felvidéken lehetetlenné teszik az egyházi hatóságoknak azt, hogy ezek a kultuszminiszteri* ummal és a kaiholikus egyházi ügyek kor-mánzbizloaával érintkezzenek. Ez áll különösen a nyitral, besztercebányai, kasul és rozsnyói egyházmegyékre és az esztergomi egyházmegye I nagy részére. A visszaéléssel szemben türgös jogorvoslást kér.
Tangeriiakflldötlség a hadAgy. «nlnlaaterndl.
Budapest, j.in. 2. M* ítélflAlt tengerész* hüldllaág Jári a hadügyuUnlaüarnál, auudy. kijelentene, hogy túlytclrnifllf és rniizd|«k a
bákekonfercnciára^ kikflldőlfc wgol deteganó szombaton, L'l«ik Párisba. A delegátusok kózl iesx LíoyT öeorge, Baltour, Bonar Law és Iryd ttifdfng. Hlr szériát a konferencia január W ¿ii kezdődik . .........."fi.
g: Lengyel mozgósítás.
Bécs, ján. 2, Varsóból jeleofií: A lengyel kormány tegnap, este elrendelte az ¿iialá-nos .mozgósítást. -----—■ •
Harc a bolsevizmus ellen.
! London. jan. 2 A Morningpost jelenti: Tegnap két angot h*j^rsj rttn<rnTfTT ^YT zelcre, hogy a bolseviki kormány ellen ha>-coló haderőt támogassa.
Konstantinápoly megszállása
Páris, jan. 2. A' Havas-ügynökség jelenti : Konstantlnápolynak Stambul nevö külvárosát franci/t, Vera nevű külvárosát angol, .a harmadik külvárosát, pedig olasz csapat lógja megszállani.
-Zavargások Hamburgban.
Hamburg» jan. 2. Szerdán Hamburg főbb utcáin terrorista zavargások voltak, miközben a rendőrség revolvereivel többszőr belelőtt a tömegbe. A tömeg közül sokan visszalőttek, ugy, hogy valóságos revclver-csata fejlődött ki, amelynek sok áldozat* van. A rendőrség végül is szétkergette a csötseKkc.
Egyesültek a frildmives-partok
Budapest,' jan. 2, A mai nap folyaiaán •> Otuágoa FOldflitvea-pérl és a Kisgtrda* párt kimondották at egyesülést, rgyesllll pArt neve Otstágos Kisgazda- *t POMrnlves párl lelt, Elnök^ nagyatádi kisM latwial.-alalnökai pedig Meyer Jáeos e> Maako Pál volt képviselőket választották nj«g


ZALA
jmtír xt
[ Muraközből.
Maertek váltották fel őktt. — Kvateruik m>p<f< az oImmU «Ucu >•■■IaiK. — Keni akaraak kprvátok rcnn| a wurakAtUk. Nem " ' "*w---a hnrirát ntrtwnfcal knlnrhati,__- áfciverfftlt w Tinrfirtr-

borii Akut.
{S*jál 4mdésttúnkíot.) A horvátok)--apk M|y ItHtwjitiwl, mirit „MuiafrPz tdn^hadK lói" alig feéí bctc vonultak be Migyaroiuigb«, ■ctl kényte'enekjtt hagyni- rövid dicsőségük azinjielyét Ök, akik a kiszolgáltatod Myjyar-. ország becsületes pscifizmutáf kihasználva a<l hitték, hogy a Muráköz ügye, rájuk nézve J&tbic eliíílézeil kérdéi, most ugyanarra a • ói is idegéé li »W— njak imperializmusa ellen k'ényiilenrk védc-keznl
Szerdai számunkban hírt .adtunk arról, .hogy a katonai megszálló ctapatoL parancsot trapfek arra, hogy a kivonulásra gz cíőkészü» leteket megtegyék. Akkor míg jpaguk a' csapal-páranssnokok sem tudták az előkészüleiek igaái ok» W U kétségek köteti vártéit
további sorsukat. Tegnap remei Csák-
lornyártfl €• Kotorból t; y > 1* cl»an g-aáan aatajelckttut ksptwk) hagy a hacvát cfagatot lfi »H i nlk ez-- iiitlll )|>sr*aBf<>r«as ew íslysaia
vágy ina tmtdfitt elfagyják ax egéss Karaktot ás hcl^ákbe axcrt> csapatok ji?nn«b. K»atemik tuijii napiparancs, amely a kivonulást ci.enJeti.
szerdán délután érke/ett neg a csapatukhoz,-A napiparancs detaillirozolian közli az egyes UlHU"Mltk és faségeá .vjwa»unulás> mijái. " A csapatok Vorazadon gyütekr* jelt es ott vár-Iák be » további pátancaukal. A viaszavonu-sa«t | parancsnok Ju, -ország effen vV mag Az olaszuk ugyanis a legkomolyabban lépnek tel a területi'kövcKléseikSel "fc a léjl gtág a liékékoafeKAt-^a etfrtl ki akjíjlk c ikarni, 0!as; csapótok — a ho.vátok hitei szerint — Delmcét mát elfoglalták és Károly-oáros fei£. tariinak. Az előnyomuló olaáz
patokát a jugoszláv kormány fegyveiesen akarja fe'tarlórfe'TV * A nn;rakP7'" m^g»?*11* katonaság got i> az olaszok ellen küldik. . .
7 A NöMátdkát szerD csapatok váltják fai, amelyeknek aU6 feje tagnap már mag
Is-érkezett a Muraközbe. Az egész szerb megszálló csapat egy fél zászlóaljból áll egy; őrnagy parancsnoksága alatt. Tegnap raggel 8 órakor vonultak be Csáktornyára és azonnal megkezdték az ügyek átvételét. A szerb, paiancsnokság Perkó alezredesnek a Csáktornyái főwclgabtró hivatalban levő főhaoi-Ptáilásábán helyezkedett el. A csapatok meg-érkezése után a parancsnok Murakhályba és Kotorta spv:epy szakák/f'KQTdBil kél ffihad-nagy vezetésével. A kiküldött csapatok a délelőtt folyamán mcg-á&éikeztek állomáshelyeikre Az egész megszálló szerb caapat caupáft agy zászlóalj gyalogságból fog Állani. Paiancsot csak Muraköz megszállására kaplak
A bokátokat a kivonulás híre nagyon elszomorította. A fogadtatással és a lakosság hangulatéval ugyan nem voltak megelégedve, éa ezt nagyon gyakran hangoztatták is, de mégis sajéél<ák oHtijjyroT»Bh*öűrofirályságuk színterét' JL MuraTozflti már telji mm otthonosan érezték magukat éa ugy leffflezkedtek be, mint akik örökre akarnak maradni Az állomások, «>*gy ti 1 elírását! leragasztották ¿T beikbe ítoryál feliratú táblákat leltig így
ftett Csáktornyából Cakovec Rotorból Kntorihe, Perlakból Prdog t. i. t. ' A közigazgatásai -fisít-i vise'Őket m folytonosan vegiáHák és sovén horvát áfilc-keket aéiilgátó intézkedésekre. kény* szentelték Őket, Több I sztviselA, köztok Zalán Gyula, perlaki tb. fő»z >lgablró lemondott állásiról. mert a megszálló".csapatok mindi n szabid rendelkezési' jogot elvontak- tőlük
A HggsijtTTtf cupxtoSr legyeiméről csak most kezd fellebbenni a fátyol. A jó cUátáa és ^einmíttevő életmód ellenéte, Rotorban az ejjsö napon 300 katona Hagyta ott ctapá tát. Ugyanígy volt ez a többi helységben is. Kvaterriik ézsedes a szökevények ellen körözO leveleket bocsájtoll ki és kihirdettette T csapa-tok Közölt, hűgy a sihkM haHIL-il fogja Müs~ látni;: A horvátit « megszállás kitűnően élték: A legjobb házakban szállásnttatták el magukat és a rekvirálás eszközéi is nagyon gyakran használták A Jiazlek ét n tegénvtég legnagyobb része egész nap részeg volt. Most ppdfe ~komnTy hnfff»« k^nulptpiifk menni, a
| ezek ellen a bandák elten Járjanak el, awn | hé ék nem hajlandók vagy nem gharnak * garázdálkodásnak végei vetni, akkor m*. gyár okapatok bőgnek rendit tsrwstaw
Tegnap különben jugoszláv kildouség jáit Wagyheéiaaáw -A—pigoaalávu*t ahlk f Laibechí éBérM«t«Ht" emberei voltak, a ja-gosrláv kormány rnegbiráfábót jöttek. Att r kfván«.ágot terjentették a déüvasut fvgatan
technikailag nagyszerűen felszerelt ét veretlen al^st- trsapatok ellen. Eh.hcf semmi kedv tik Tiőfvát testvéreinknek. Magyarul szólva félnek én nem akarnak haitalui." ' ' —
A muraköri nép hangulatára jellemző a vasárnap Kotorban tartott népgyfllás. ipr
tnrt nTr^ártrivat^trnk, li'H'y a rr.Pfti-'i.HTö ~t a
pataknak ktd/.'ben ilrjon,_népgyűlési hivoK
össze, amelyen in. Hs>'«áinnrAphn7 vtló runtla--kozáát akarta kimondani. A lelkes magánhiva-tíkiok azonban ciufoitan fel >011 nagy horvát-
jttval Amilifii a ■"►gnyét»»
horvát csapatok*», mint »-Mnra*nT~"~tgnaaha-
düúil üdvözölte — áz egész hallgatóság faképnél hagyta a c-sallakozni akaró szóno-kot. Hogy mennyire nem akarnak a murakö-aiek Horvátországhez-tartoanii jatismrflen la-hbsiijs az a tény, hogy az egész FelaAmu-rakozbot ^ a presszió ellenéte - mlndöe»--szé 50 ember lépett be a jugoszláv had-
seregbe. —'
A horvát mpgsrríll6 csapatok—tehát—m-t-
elhagyják a Muraközt. A horvátok' kívánságáré Tomasevic őrnagy, mint a politik/i hatóságok ellenőrző közege és néhány tiszt sz átadás befejeztéig visszamaradnak.
A kivonulás hírére a kanizsai lia(árvédelmi .parancsnokság átiratot küldött Perkó. ál-ezredeshez, amelyben a kivonulás időpontjának közlését kérte. A - határvédelmi pnancs-BQkgigaák az a kllugása, hogy a Muraköz, amelyneH Iakóssága a koiónbözö megszállások folytán.am.ugy is tulizgatott, semmi eaatra som maradhat k rhatatom nélkül. Ha tehát a horvátok kivonulnának, aaonnal magyar csapatokat küldenek a Muraközbe. A csapatok küldése a szerb megszállás következtében természetesen elmarad.
A tegnapi napon Habachar alezredes még egy átiratot kütdOli a ltotvál csaptlok paranctnokáhot, Ebben az alcziedes azokat a visszaélte^kel teszi szóvá, amelyeket a Mara-asombstban és .Alsólendván irreguláris horvát bandák kAvsttek «1 Eaek a martalóc hordák rabollak éa foaatogattak éa a lakottá got attrolták. Murtsaombatbtn több (>o|gárl tcIjcHcrl kt'otfloltak A határvédelmi parancs nok faltiólltottt Parké aífpradatt, hogy
főnöksége «lé, hogy Kotor ét Ztgiéh. valamint •Kntor és Pragtríiéf kOzOtt «Óbb vonatat'^Háremének iáratni. A jugos/jávvk tüaMnis bőven kapnak szenet Tniailbol. *A tárgyaíásctk folyamán megegyezlek ábban, hogy két u| vonatul álhlana.i; be
—A—yé^ltmttp''—-" amelyre veiósztm>-«e nem U less szükség ~" megszervezése tovább folyik* A katonaság el van szánva, hogy a betörést megakadályozza. A kiküldőtl őrsegek magu\ kérték, hogy hagyják őket helyOkón,1 mett semmi körülmények között sem hajlandók a várost mirtalóv c«apatok prédájá é adni
Wag|ksaUiát argn tmtfc ! = . / apidrtakor j -!eníilf Csáktornyáról. __A sz tr b mogszá Hó csapatok parancs -
kgnizaának, mint tontos vasúti gócpontnak met«z«ffittt okvetlenül i20kM|«anek tirr jéh. A mogseálléa a logké■ alokÍT 3iapok-büLmog fog történni A szerbek, orról az elhatározásukról már ártasllottáfc a magyn kormányt.—1----;
HÍREK.
naptar.
SiSöSl Jcatti ' ÍZ.__CtaL.
fiorilíu** oör krl IBI a <{ciacombct *'..> ll^nan-7-tiii. S»lül > .'mi ■
ÍS&SL jaaaár
A —t> W wmS 7 on 18. |nt? .;i;iulmi ■> w« b percltot
-V-fcpfcf f OliUli'iU B én 1t JKrr-
I to,'iiclutuii 5 ora 51 ['cicka'
az onkérittís polgárőrség /. csoportja tart bíjoJgálatotr
/ AnnáTjobbl '—
f— Kezemben vai a kcyésazátcu magyar--. érszigl körSmüFuIa"párt lapja: a Vörös Újság rölödla száma. A nemzetközi forradalom í ciiuC Cikk" igy kezdődik : r :*~
-„Cgylt némei, fétakáfáto. félutod meg-
álló, gyávaságba fulladd képviselője a németországi szociáldemokrata pártnak azt mondottá a nemzetközi proletárforradalom egyik vezérének, a mi Liebknecht Károlyunknak: Ha igy folytátjt, romba dói Németország. A mi elv-_ társunk, Liebknecht Károly, >a mindenkor bátor ét áldoiatkész kommunista, azt felelte a lud bórző hátú urnák: ' - •= Annát johhl'
A VOiös Újság látha.óan örvend ennek a nagyszerű, bátor válasznak s ugy látszik, hi valamelyik józan magyar szociálista megm daná a magyar kommunista párt vezéreinek, hogy ha ig 1 folytatják at izgatást, l ctak nemrég felszabadult Magyarország rcmbadől Ok li azt felelnék: Annál jobb 1 Cíak hadd mm-tuljon, menjen Itt tönkre minden mindeo. ér-ilk, emberélet, —- a fö, hogy gyézaOn a pro-Ittárforradalom, azaz, hogy ők üljenek é nyeregbe. Mit nekik ai ország, mit nekik á oép. mit a sokgl emlegetett proletár, nekik ctak ai a fontot, hegy aa eljövendő proMérflalahrt« idején ók legyenek a diktátorok MM bánják ők, ha ténkH la megy,«riadta termálét, megállnak a gépek, eiputttol tak a gyárak, beké szőni ta éhség, a maga bomlmai lorwájábaa,
1^(9. január 3
éhezni fog gazdag és szegény, burzsoá ég mun- | kás egyaránt, nekik csak az ó diktatúrájuk a fontos, ezért hajlandók feláldozni mindent, a barrsoát, a buta parasztot, sU a proletármui-Icást is.
Józan emberek, akik Oroszországból hazajöttek, r»*mes dolgokat beszélnek az ottani lehetetlen. */Pzavaros állapotokról. A termelés úgyszólván teljesen megezünt, irtózatos ára van mlrdennek az egyik vidéken, olcsóság van a másik területen, mert a közlekedés terén valósággá! borzalmas állapotok uralkodnak. Hogy nAfiány ember az ilyen lehetetlen viszonyok közepette is jól él a 7Ürz8varhw halászván, az is hizOnyos, de hogy józan gondolkodású ember nem akad, aki ezeke» az állapolokat itt is meg akarná valósítani, ar még bizonyosabb.
Eddig csak a fővárosban dolgoznak a bMscviki — más néven kommunista urak — de ugy látszik» ki akarnak menni a vidékre is. Hát csak menjenek, Jó helyre mennek!.Csak mondják el, hogy jobb volna, lia Magyarország tönkre menne, legalább tisztán fogja látni a vidék, hogy mit akarnak esek 3 jó urak ! De hogy nem jfmnek vissza a fővátosba szárazon, az már egyszer bizonyos!
Maguk a szociáldemokraták fogják jBűírfi őket. mert ezek az emberek * szociáldemokrácia neu.es elveit valósággal dis/krediláHák és többel áftmak a szociáldemokráciának, mint a nagytőke és nagybirtok,, urai valaha Is- árt-iU t&br—""
A vidék népének kötelessége, hogy az dyen túlzó agitátorok ellen a legnagyobb erély-lyei íépjen feí. Lássák c/ck az urak, hogy a magyer nép még nem tart ott, hogy, ha meg-ké'dezik töie, mi lesz, ha Magyarország összeomlik, azt f;)eije: ,
Annái jobb !
— A zalamegyei Károlyi-párt viharos ülése A zalamcgyei Károlyipárt vasárnap Egerszegen gyűlést tartott a poíglri pártok tö-m0<ülésének érdekében. A látogatott gyűlésen grót Batthyány PaI, volt Kátoiyi pátti országgyűlési képviselő elnökölt, aki megnyitói iban a polgári pártok tömörülésének, szükségességé Inogoztatva, élesen kikelt a kormány és különös«*« Károlyi Mihály miniszterelnök ellen, wert a kormányban a polgári elemek rovásóra egyre nag/obb teret engednek a radikális* és szocialista irányzatnak. „A polgári pártok eredményes szervezkedésének — mondotta Batthyány Pál -r ma elsősorban a kormány politikája áll útjában!" Az elnöki megnyitó után Tasshy (íábor dr. megyei főorvos szólalt föl elsőnek. A polgári erők tömörülését követelvén, még K^thyánynál is élesebben támadta a kormányt. Beszédét azonban nem tudta befefecni, mert elemi erővel zúdult feléje a szociáldemokraták Imagos kitörése. Tasshyt inzultálni Is akarták és olyan felfordulás támadt, hogy a Károlyi-pártiak kénytelenek voltak átmenekülni a vármegyeházába. Az elhagyott teremben aztán a **oclálisták folytatták az abbamaradí értekezletet, természetesen egészen más szellemben.
. A Károtyi.pártiak a vármegyeházán folytatták az értekezletet s elfogadták Sebestyén Jenő indítványát, amely a magyar polgárig gyors egyesülését követelte. Nincs alkalmunk megalapítani, hogy ezt az egyesülést Sebestyén jcoö valóban antiszemita alapon kivánta-e, cornt ahogy a Világ jelenti. A Károlyi-pártiak vfcgtll üdvözlő távhatot küldtek Lovászyhoz és Pattfeyányi Tivadarhoz.
— Gimnazisták, énekesek, pénteken délután 3 • órára jöj|etek össze. Dr. Lukács Jóiseí.
— Előadás a forradalomról. Újév napján Hirschler Jenő jogszigorló a „Haladás" egyesületben előadást tartott a forradalom lélektanáról. Az előadó, aki mint fogoly tiszt átélte Moszkvában az orosz forradalom legforóbb napjait, azt igyekezett bebizonyítani, hogy a bolsevizmus nem helyes eszköz a kommunizmus megvalósítására. Meggyődése, hogy nálunk orosz módszerű kommunista forradalomnak nincsen helye, mert már maga a vértelen oklóberi forradalom megadott mindenkinek mindent, ami a társadalom fejlődésének mai fokán megadható. — A termet zsúfolásig megtöltő közönség mindvégig — a szó szoros értelmében vett — feszült figyelemmel hallgatta végig az előadót, akit az előadás végeztével lelkes tapsban részesített.
— A .Pécsi Napló- gazdát cserél. A „Pécsi Napló uj tulajdonosok kezébe került. A részvényeket Hajdú Gyula dr., a pécsi szociáldemokrata-párt vezére és társai vtték met*. A „Pécsi Nap'ó* részvénytársaságának eddigi igazgatósági tagjai tisztségükről lemondanak és a részvényesek uj igazgatósági ta-. gnkat ingnak választani. A lap felelős szerkesztője, Lenkei Lajos is távozik. A „Pécsi Napló* a szociá!demolrata*párt hivatalos orgánuma lesz.
— Tulajdonost cserélt fővárosi napilap ' Arninl Budapestről értesülünk a Magyar-otszág, a Károlyi-p4rt lapja, mely a napokban, ünnepülte negyedévszázados jubileumát, az Az isi napilap és kiadó vállalat tulajdonába ment át és az * uj tulajdonosnak sikerült a
főszerkesztői tisztségre Molnár Ferencet, a
\
magyar irodalmi gárda ezen ékességét megnyerni, aki most ismét az aktív ujságirók sorába áli, melyből annak idején kivált, hogy minden tevékenységét a drámai irodalomnak szentelje.
— Ujabb zárórakorUtozás. Budapest-t ről táviratozzák, hogy a kormány az ország összes kávéházainak, vend?g'őinek záróráját esti 9 órában állapította meg.
— Kisgazdagyülés. Folyó hó 5-én délelőtt li órakor Nigykp.nizsán a városház közgyűlési termében Zifavármegye bevonásával nagy földmunkátrés 4 kisgazdi gyűlést tart a Nagykanizsai szociáldemokrata párt.
Cavalloni Sándor temetése. A megboldogult Cavalloni Sándor főgimnáziumi tanár holttetemét családja Budapestről hazahozatta. Folyó hó 4 én, szombaton délután helyezik öiök nyugalomra a köztemető ravatal házából. Az engesztelő gyászmise január 4 én lesz a szentferencrendiek templomában. — A mélyen sújtott család iránt általános a részvét.
— Ruhabeszolgáltatás. Felkérjük a közönséget, hogy aki még nem szolgáltatta be ruhafeleslegét a leszerelt katonák részére, azt haladéktalanul szolgáltassa be. Miután a beérkezett 111*1* elfogyott, « ruhakiosztást egy időre beszüntettük. A kiosztás újból való megkezdését a lapok utján közölni fogjuk. A ruhaszétosztó bizottság.
~ A somogyi csendőrség elosapta parancsnokét. Kaposvárról jelentik: A somogy-raegyei csendőrség vasárnap összegyűlt a kaposvári szociáldemokrata Munkásotthonban,' hogy állást foglaljon parancsnoka Tóth Kálmán csendörszázados ellen. Rövid vita után elhatározták, hogy felszóllitják Tóthot, hogy rögtön hagyja cl helyét. Ez meg Is történt. A somogyi csendőrök még azt se engedték freg, t,ogy utódja megérkezését bevárja.
— Felhívás 1 Cipész és csizmadia iparosokat értesitjük, hogy /felső bőrt és alsó talpanyflgot f. hó 3-án reggel délelőtt 9 órakor Berényl Etek bőrkercakedőnél átvehetik.
— A Haladás egyesület francia nyejfi tanfolyama f. hó 3-án (pénteken) kezdődik fél 6 órakor az Egyesület helyiségében (Főút 24) Az újonnan beiratkozni szándékozók az előadás ideje alatt is jelentkezhetnek. A fűtés és világítási költségekhez a tagok havi 6 K, nem tagok havi 10 koronával járulnak hozzá. Egyéb dij nincs.
— A menekült tisztviselők jelentkezése. Szerdai számunkban hírt adtunk arról, hogy a menekült vármegyei és városi tisztviselők tartózkodási helyük első közigazgatási tisztviselőjénél jelentkezni tartoznak. Most arról értesülünk, hogy a polgármester az összeírással dr. Kaufmann Lajos városi aljegyzőt bizla meg A menekült tisztviselők a hivatalos órákban nála jelentkezhetnek.
— Koszorumegváltás. Ca/alloni Sándor tanár halála alkalmából a tchwarci család Budapestről 50 koronái küldött a Zala szerkesztőségéhez a tüdőbetegek helybeli szanatóriuma részére.
— '"^Menekültek figyelmébe. A megszállott területekről a fővárosba érkezőket, valamint a megszállott területekre visszautazó-kat felkérjük, hogy igen fontos ügyben szivei-kedjenek a délelőtti órákban (l> ~l-ig) helyiségünkben (IV., Muzeum körút 1. Ív) bennünket felkeresni, Országos Propaganda Bizottság.
Irodalom.
A negyvenéves Pesti Hírlap a/, cvíor-forduló alkalmából bizalommal ajanlja magát a magyar olvasóközönség figyelmébe. Negyvenéves múltja biztosíték arra, hogy mint « magyarság legnépszerűbb, legkedveltebb napilapja, továbbra is a közönség minden igényei ki fogja elegiteni. - A 344 oltal terjedelmű Pesti Hírlap naptara, molyet immár három évtized óta ingyen kap meg minden előfizető, ezultal a Testi liirlap szerkesztőségének és politikájának negyvenéves történetét hozza, a lap régi és mai kiváló Íróinak egy-egy dolgozatával és arcképével s mindenki ingyen megkapja, aki a lapra egyszerre negyedévre vagy hónaponkint megszakítás nélkül előfizet A Pesti Hirlap előfizetési ára negyedévre '¿2 korona, egy hóra 7 korona 80 lillér.
Az Érdekes Újság minden szama rendkívül bő melynyomású képsorozatával hü krónikája a heti eseményeknek. Minden szám külöirkis regényt, sok novellát, kabarét, tréfát, verset, külön állandó rovatot és íolytasásos nagy regényt közöl. Előfizetési ára negyedévre 12 korona 50 fillér Az uj előfizetők a három legutóbbi külön számot: a forradalmi, a köztársasági és a szenzációs karácsonyi számot, melyeknek ára összesen 5 korona, teljesen díjtalanul kapják.
A legbiztosabb vagyon mindig a szellemi tőke, a szellemi vagyon erteke nem csök-kon soha. AkiS^ivélüdni óhajt, aki'szenzációs képeket akar látni, aki barátja az okos *$óra-kozásnak, aki hive a tudásnak és a haladásnak, fizessen elő a legjobb, legszenzációsabb magyar hetilapra a Képes Újságra. Előfizetési ár negyédévre 10 korona

mens hyggelige ure
faire réaltbhuíon
montres numériques pour hommes